4 września 2023|

Od 1 września 2023 r. posiłki dla pracowników zwolnione ze składek do 450 zł

 Od 1 września 2023 r. posiłki dla pracowników zwolnione ze składek do 450 zł. W okresie od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. kwota ta wynosiła 300 zł, od 1 września 450 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9.08.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. poz. 1665), od 1 września 2023 r. podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę:

  • posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz 
  • wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – 

do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.

Powyższe oznacza, że zwolnieniem objęte są:

  • wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – w tym zakresie zwolnienie może być stosowane np. w odniesieniu do posiłków wydawanych przez zakładową stołówkę, oraz
  • wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych

– do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.

Definicja posiłku

Zgodnie z uzasadnieniem powyższego rozporządzenia za posiłek w powyższym rozumieniu należy rozumieć zarówno gotowe posiłki, jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia.

Na skutek stosowanej od lat wykładni ww. przepisu, zwolnione z podstawy wymiaru składek są wartości:

  • gotowych posiłków oraz przetworzonych produktów żywnościowych, które nadają się do bezpośredniego spożycia,
  • kuponów, talonów i bonów żywieniowych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłku lub przetworzonych produktów żywnościowych w placówkach gastronomicznych, tj. restauracjach, barach, stołówkach czy innych punktach gastronomicznych, co wprost zapisano w projektowanym przepisie. Zaproponowano dodatkowo zwolnienie na analogicznych zasadach kart przedpłaconych.

Urlop zaległy – pracodawca może być ukarany jeśli go nie udzieli!

Sposób przeliczania kwot stanowiących podstawę wymiaru składek

Zmieniony został również § 4 ustawy. Zmianie uległ sposób przeliczania kwot stanowiących podstawę wymiaru składek z waluty EUR na PLN. Dotyczy do składek przekazywanych przez inne podmioty niż płatnik składek.

Stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych, wypłacane przez:

  • płatnika składek przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • pozostałe podmioty przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty, a jeżeli nie jest to dzień roboczy, to w następnym dniu, który jest dniem roboczym, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu – według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego jest jednym z uprawnień przysługujących pracownikowi. Przepisy Kodeksu pracy dają pracownikowi możliwość rezygnacji z udzielonego mu przez pracodawcę urlopu rodzicielskiego.

Przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru składek

Ponadto z katalogu przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek, z dniem 1.09.2023 r. zostały usunięte:

– nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie (obecnie te nagrody nie są wypłacane),

– odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na podstawie art. 125 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) – w związku z uchyleniem ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 23 kwietnia 2022 r. odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przysługuje wyłącznie pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej (na mocy art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny); odprawa z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek,

– koszty opłacenia przez pracodawcę składek z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników, dotyczących ryzyk grup 1 oraz 3-5 działu I wymienionego w załączniku do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. poz. 62, z późn. zm.), która utraciła moc z dniem 1 stycznia 2004 r.,

– koszty poniesione przez pracodawcę na nabycie na rzecz pracowników jednostek uczestnictwa: funduszy powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi (Dz. U. z 1994 r. poz. 239, z późn. zm.), która utraciła moc z dniem 4 stycznia 1998 r. oraz funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 448, z późn. zm.), która utraciła moc z dniem 1 lipca 2004 r.

eBook Prawo pracy. First minute

Publikacja powstała na potrzeby pracodawców oraz osób zarządzających personelem, którzy nie zawsze posiadają bezpośredniego dostępu (lub jest on ograniczony) do wsparcia specjalisty w zakresie prawa pracy.

Zatrudnianie i zarządzanie ludźmi siłą rzeczy wymaga podstawowej wiedzy w zakresie prawa pracy.

Dlatego też, powstała ta publikacja. Znajdziesz w niej opisane problemy z życia wzięte, powstające na jej bazie pytania i bardzo konkretne i praktyczne odpowiedzi. A to wszystko w obszarach najczęściej spotykanych w rzeczywistości biznesowej organizacji.

https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/ebook-prawo-pracy-first-minute/
Kategorie