8 lutego 2021|

Kadry i płace: O czym warto pamiętać w lutym?

Liczba dni kalendarzowych w lutym to 28, do tego w lutym mamy 4 pełne tygodnie, co oznacza, że wymiar czasu pracy w lutym wynosi 160 godzin zgodnie z wyliczeniem:

(4 tyg. x 40 godz.) = 160 godz.

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

3,50 zł zgodnie z wyliczeniem: 2800zł brutto/160 godzin= 17,50 zł

17,50 zł. X 20% = 3,50 zł

do 15 lutego

Do 15 lutego konieczne jest dokonanie wpłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA składanych przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie.

Należności z tytułu składek na:

  • ubezpieczenia społeczne;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • Fundusz Emerytur Pomostowych;

– opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego.

Płatnik składek, za wyjątkiem płatników składek będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych. 

Sprawdź koniecznie w jaki sposób zmieniły się rozliczenia składkowo-podatkowe w 2021 r!

do 22 lutego

22 lutego to termin na złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

Pracodawca składa miesięczne informacje, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Informacje miesięczne INF-1 składa się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

do 22 lutego

22 lutego upływa termin na złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

– deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

– deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. aart. 33 ust. 4a4a14c7 i 7a o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c lub 3g o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– deklarację wpłat o symbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– deklarację wpłat o symbolu DEK-I-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

W przypadku składania informacji DEK-I-0 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych dołącza się informację DEK-Z.

Wszystkie świadczenia i wskaźniki w jednym miejscu!Specjalnie dla Ciebie 🙂

do 22 lutego

22 lutego – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

25 lutego – złożenie wniosku Wn-D, informacji INF-D-P oraz formularza INF-O-PP za styczeń 2021 r.

do 25 lutego

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa do PFRON wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za listopad (Wn-D) wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) oraz formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

do 28 lutego

28 lutego – przekazanie przez płatnika informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej z wyszczególnieniem składek za poszczególne miesiące za rok ubiegły

Informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego, w celu ich weryfikacji. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. Informację dla osoby ubezpieczonej płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.

Nowe wzory PIT: https://ipersonel.pl/nowe-wzory-deklaracji-pit-co-sie-zmienilo/

Kategorie