1 stycznia 2023|

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w styczniu 2023?

Liczba dni kalendarzowych w styczniu 2023 to 31 dni. Styczeń to 4 pełne tygodnie i 3 dni wystające, tj. 29 -31 stycznia. Liczba dni pracujących w styczniu wynosi 21.

Wymiar czasu pracy w styczniu 2023 wynosi 168 godzin zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
 • 160 godzin + 24 godziny (3 dni wystające) = 184 godziny
 • W styczniu przypadają dwa dni świąteczne 1 stycznia – Nowy Rok (niedziela), 6 stycznia – Trzech Króli (piątek). Oba święta w styczniu obniżają wymiar czasu łącznie o 16 godzin:
  184 godziny – 16 godzin (dwa święta, tj. 1 i 6 stycznia) = 168 godzin

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

 • 4,15 zł zgodnie z wyliczeniem: 3490 zł brutto/168 godziny = 20,77 zł
 • 20,77 zł x 20% = 4,15 zł

1 stycznia – dzień wolny od pracy

Nowy Rok jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

5 stycznia – ZUS DRA

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

6 stycznia – święto

Święto Trzech Króli , tj, 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy.

9 stycznia – złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

Na mocy art.  30.  ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej: podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do, min do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3. ww ustawy (Elektroniczna forma przekazywania danych).

10 stycznia – Z-05 Badanie popytu na pracę

Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r.

16 stycznia – ZUS DRA

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

16 stycznia – PPK

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

18 stycznia – Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

Raz w roku do 18 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022.

20 stycznia – ZUS DRA

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

20 stycznia – INF1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Prawo pracy. First minute 2023

Prawo pracy. First minute to pierwsza pomoc w przypadku trudnych pytań z zakresu kadrowego. Stworzona na bazie doświadczenia pracy w dziale kadr, zarówno w prywatnym jak i państwowym sektorze.

Znam najczęściej powtarzające się pytania, wiem z jakimi obszarami zmagają się nie tylko specjaliści ds. kadr ale też osoby zarządzającej personelem, w kategoriach takich jak:

 • czas pracy,
 • rozwiązywanie umów,
 • niecodzienne zachowania pracowników,
 • trudna sytuacja finansowa pracodawcy,
 • dyskryminacja, a prawo do równego traktowania.

Prawo pracy, First minute to znacznie więcej niż Ci się wydaje. Jedynie praktyczna wiedza. Przykłady z życia wzięte. Najtrudniejsze przypadki. Przystępny język dla każdego. Struktura i kolorystyka ułatwiająca odnalezienie odpowiedzi na pytanie. Zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Dożywotni dostęp do aktualizacji treści. A to wszystko w wyjątkowej jakości i w wyjątkowo korzystnej cenie. Sprawdź to:

Kategorie