30 kwietnia 2023|

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w maju 2023?

Liczba dni kalendarzowych w maju 2023 to 31 dni. Maj to 4 pełne tygodnie. Liczba dni pracujących w maju wynosi 21.

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 §1 Kodeksu pracy i wygląda on następująco:

 1. należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
 3. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy w kwietniu 2023 wynosi 168 godziny zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
 • 160 godzin + (3 dni wystające x 8 godzin) = 160 godzin + 24 godziny = 184 godziny
 • od 184 godzin odejmuje 2 x 8 godzin z tytułu wolnego dnia pracy przypadającego 1 maja (poniedziałek) oraz 3 maja (środa) = 168 godzin

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

 • 4,15 zł zgodnie z wyliczeniem: 3490 zł brutto/168 godziny = 20,77 zł
 • 20,77 zł x 20% = 4,15 zł

1 maj

Święto Państwowe Pierwszego Maja jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy

2 maj – złożenie oświadczeń majątkowych

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez określone osoby. Oświadczenia muszą być składane co roku, do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

3 maj

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest dniem wolnym od pracy.

5 maja – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

–do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

Należności z tytułu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

– opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład numer rachunku składkowego.

9 maja – złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

15 maja – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

15 maja – przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych w kwietniu

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

22 maja – deklaracje wpłat na PFRON

złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

22 maja – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego.

22 maja – złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

22 maja – roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r.

Przedsiębiorca dokonuje rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w dokumencie rozliczeniowym tj. deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie) albo imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA (jeżeli opłaca składki również za innych ubezpieczonych np. pracowników), złożonym za kwiecień następnego roku (art. 81 ust. 2ka ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

22 maja

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

Należności z tytułu składek na:

1)ubezpieczenia społeczne;

2)ubezpieczenie zdrowotne;

3)Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

4)Fundusz Emerytur Pomostowych;

– opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego.

Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 ze zm.).

25 maja – złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za kwiecień

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

 • miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

31 maja – złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Wniosek składa w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc.

31 maja – wpłata na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75% naliczonych odpisów na ten Fundusz

W terminie do dnia 31 maja pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości:

 • odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych,
 • odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego,
 • odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

Równowartość pozostałej kwoty dokonanych odpisów i zwiększeń pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

31 maja – powiadomienie ZUS o zarobkach osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne

Płatnik składek oraz osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne mają obowiązek do 31 maja powiadomić ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w okresie od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organ rentowy ZUS o osiąganiu przychodu i jego wysokości, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do 31 maja następnego roku rozliczeniowego – o wysokości przychodu uzyskanego w danym roku rozliczeniowym z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku.

Taki sam obowiązek spoczywa na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę – na właściwej jednostce organizacyjnej.

Podcast

W odniesieniu do Kodeksu pracy proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z nawiązywaniem stosunku pracy i obowiązków informacyjnych pracodawcy oraz urlopów pracowniczych i uprawnień związanych z rodzicielstwem i obowiązkami rodzinnymi pracowników, nowymi uprawnieniami przede wszystkim do nowego urlopu – urlopu opiekuńczego, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz istotnymi zmianami w konstrukcji urlopu rodzicielskiego.

Z treści tego odcinka dowiesz się o zmianach w:

 • umowach na okres próbny – 4:26:20
 • umowach na czas określony – 11:16:02
 • treści umów o pracę – 14:33:00
 • informacji o warunkach zatrudnienia – 20:30:08
Kategorie