27 grudnia 2022|

Informacja roczna PIT-11

Jednym z kluczowych obowiązków pracodawcy w związku z nadejściem Nowego Roku jest doręczenie pracownikom deklaracji podatkowych za 2022 rok maksymalnie do dnia 28.02.2023. Pracodawcy mogą dostarczyć informację PIT-11 już na początku 2023. 

Najczęściej składaną przez płatników informacją podatkową jest PIT-11, czyli informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. 

Dla wielu podatników formularz ten stanowi podstawę dokonania rocznego rozliczenia. Natomiast organ podatkowy po otrzymaniu PIT-11, może zweryfikować, czy w roku podatkowym płatnicy w prawidłowy sposób wypełniali swoje obowiązki. 

W związku z powyższym, bardzo ważne jest:

  • prawidłowe wypełnienie informacji PIT-11,
  • złożenie informacji PIT-11 w wymaganym terminie.

 W 2023 (przy rozliczaniu roku 2022) obowiązuje wersja 29 formularza PIT-11. 

Czy wiesz, że dopuszczonym prawnie sposobem dystrybucji pozwalającym na większą oszczędność czasu i pieniędzy jest wysłanie ich drogą elektroniczną, jako plik PDF z e-podpisem (bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu)?
Chcesz w bezpieczny, szybki sposób przekazać swoim pracownikom deklaracje PIT? 
Sprawdź to: https://pobierzpit.pl/pl/

Obowiązek płatników 

Na mocy art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-11 sporządzają płatnicy wskazani w art. 31 – zakłady pracy, w art. 33 – Spółdzielnie produkcyjne i płatnicy wymienieni w art. 35 dokonujący wypłat, w przypadku których ustawodawca przewidział zaliczkowy pobór podatku.

Wykazywanie dochodów zwolnionych

W PIT-11, co do zasady, wykazywane są dochody opodatkowane. 

Natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje pewne wyjątki. 

W PIT-11 wykazywane są także dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. PIT-11 należy także sporządzić w przypadku wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148 ustawy.

PIT-11 – do kogo i w jakim terminie

Informację PIT-11 otrzymują:

  • podatnik oraz 
  • naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Uwaga!

Informację PIT-11 płatnik ma obowiązek przekazać do urzędu skarbowego do końca stycznia, zaś podatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy ta informacja.

Istnieją jednak sytuacje, które obligują płatnika do sporządzenia informacji podatkowych we wcześniejszych terminach:

  • zakończenie działalności przez płatnika. Jeżeli bowiem płatnik zakończy swoją działalność przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, informacje podatkowe PIT-11 ma obowiązek przekazać do dnia zaprzestania działalności,
  • ustanie obowiązku pobierania zaliczki na podatek, np. z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli obowiązek pobrania zaliczek na podatek ustanie w trakcie roku, płatnik ma obowiązek sporządzenia PIT-11 w trakcie roku, o ile podatnik złoży pisemny wniosek w tej sprawie. W takim przypadku imienna informacja powinna zostać sporządzona i przekazana podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jeżeli podatnik nie złoży takiego wniosku, płatnik wystawia PIT-11 do końca stycznia roku następnego.

Uwaga!

Informacje PIT-11 należy składać organowi podatkowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Niezłożenie PIT-11 w terminie

Zgodnie z art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Natomiast płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ww ustawy (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), niepełniący funkcji płatnika lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

PobierzPIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklaracja PIT w formie elektronicznej posiada taką samą wartość prawną jak dokument w formie papierowej. Dokument taki dostarczany jest w formie pliku PDF, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Na mocy art.  45. [Zasady składania zeznań podatkowych] ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Sprawdź 6 prostych kroków dzięki, którym bezpieczeństwie i szybko prześlesz pracownikowi PIT-11: https://pobierzpit.pl/pl/

Kategorie