5 kwietnia 2024|

Dni wolne dla członków komisji wyborczych

Prezes Rady Ministrów wyznaczył dzień wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. (zarządzenie z dnia 29 stycznia 2024 r.)

Może się zdarzyć, że pracownicy zostaną członkami komisji wyborczych. W takiej sytuacji pracownikom tym będą przysługiwały określone przez Kodeks wyborczy uprawnienia, a na pracodawcy będą ciążyły pewne obowiązki.

Członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej przysługuje zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.

Za okres tego zwolnienia członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Obowiązki członka komisji

Członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji.

Zaświadczenie

Zaświadczenie, powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej;
  • wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;
  • przyczynę i czas nieobecności w pracy (par. 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.04.2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.

Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca.

Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.”.

Kategorie