28 października 2021|

Choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego

Czy choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego przerywa trwający urlop macierzyński? Za czas choroby kobieta otrzyma zasiłek macierzyński czy zasiłek chorobowy?

Choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego

Pracownica, która urodziła dziecko, ma prawo do skorzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego, po zakończonym urlopie macierzyńskim ma prawo do skorzystania z urlopu nieobowiązkowego, jakim jest urlop rodzicielski. Może zdarzyć się tak, że w trakcie macierzyństwa, kobieta stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy można przerwać trwający urlop macierzyński lub urlop rodzicielski, aby skorzystać z zasiłku chorobowego?

Nie można przerwać żadnego z tych urlopów w celu zastąpienia go zwolnieniem lekarskim.

Pracownica, korzystająca z urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po nim z urlopu rodzicielskiego, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za czas trwania tych urlopów.

Nie ma możliwości pobierania dwóch zasiłków równocześnie. (w ramach jednego stosunku pracy) lub przerwania pobierania zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego w celu otrzymania zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu niezdolności do pracy.

Nawet jeśli zdarzy się tak, że lekarz wyda orzeczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy, gdyż nie powiadomiliśmy go o fakcie przebywania na urlopie macierzyńskim (urlopie rodzicielskim), zaświadczenie lekarskie nie przerywa trwania żadnego z tych urlopów i nie ma powodu aby dostarczać to orzeczenie do pracodawcy.

Pamiętaj – we wniosku pracownicy o udzielenie rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim muszą znaleźć się konkretne informacje wynikające z przepisów prawa. Pobierz wzór właściwego wniosku.

Kobieta wymagająca opieki szpitalnej po 8 tygodniach urlopu macierzyńskiego

Natomiast może zdarzyć się tak, że po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie, urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, kobieta będzie wymagała opieki szpitalnej ze względu na swój stan zdrowia. W tej sytuacji, pracownikowi – ojcu dziecka wychowującemu dziecko, będzie przysługiwało prawo do części urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej okresowi, w którym pracownica przebywająca w szpitalu i nie jest możliwe aby opiekowała się dzieckiem.

W przedstawionej sytuacji również nie ma możliwości przerwania urlopu macierzyńskiego i pobieranego zasiłku macierzyńskiego w celu zastąpienia go zasiłkiem chorobowym. Istnieje jednak możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka. Długość tego urlopu nie zostaje wydłużona, następuje jedynie zmiana osoby uprawnionej do skorzystania z tego uprawnienia.

Przesunięcie terminu urlopu macierzyńskiego

Jedyną sytuacją, która umożliwia przerwanie urlopu macierzyńskiego i przesunięcie jego terminu, jest pobyt dziecka w szpitalu. Pracownica, po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać korzystanie z tego urlopu, a pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. W tym przypadku niezdolność spowodowana chorobą dotyczy dziecka pracownicy, uprawnionej do urlopu macierzyńskiego. Nie ma możliwości skorzystania z zasiłku chorobowego, który przysługuje w przypadku choroby pracownika, a nie jego dziecka.

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski jest urlopem nieobowiązkowym, zatem nie ma obligatoryjnego obowiązku jego wykorzystania.

Rodzice dziecka, którzy zdecydują się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego mogą z niego zrezygnować, składając do pracodawcy odpowiedni wniosek w terminie co najmniej 21 dni przed przewidywaną datą powrotu do pracy. Po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego, pracownik, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby, otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany na podstawie wydanego przez lekarza orzeczenia lekarskiego.

Jeśli drugi rodzic nie zdecyduje się na skorzystanie z części lub całości urlopu rodzicielskiego, to po zakończonej niezdolności do pracy nie ma już możliwości skorzystania z niewykorzystanej części lub całości tych nieobowiązkowych urlopów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której rodzice dziecka wykorzystali minimum 8 tygodni urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – w takim przypadku mogą skorzystać z maksymalnego wymiaru do 16 tygodni tego urlopu w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego.

Pobierz wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu rodzicielskiego.

Wypowiedzenie umowy a złożenie wniosku o urlop rodzicielski lub ojcowski

Sprawdź w SerwisKadrowego czy pracodawca ma prawo złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w przypadku gdy pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub urlop ojcowskiego. 

Urlopy

Potrzebujesz konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania? Dowiedz się wszystkiego co warto wiedzieć na temat urlopów pracowniczych, tj. urlopów związanych z macierzyństwem, urlopu „okolicznościowego”, urlopu bezpłatnego, urlopu wypoczynkowego.

Ebook „Urlopy” to pigułka wiedzy dla każdego pracownika.

 

Kategorie