28 stycznia 2016|

Wniosek o roczny urlop macierzyński

Wniosek o roczny urlop macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka tak na prawdę upoważnia pracownicę – matkę dziecka do skorzystania z 364 dni zarówno urlopu macierzyńskiego jak i urlopu rodzicielskiego.

Urlop macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie trwa 2o tygodni a urlop rodzicielski w pełnym wymiarze trwa 32 tygodnie łącznie 52 tygodnie czyli 364 dni.

Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

WZÓR WNIOSKU

Wniosek, o którym mowa w art. 179 (1) par. 1 Kodeksu pracy o udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze zawiera:

1) imię i nazwisko pracownicy;
2) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski;
3) wskazanie daty, od której ma być udzielony urlop rodzicielski.
ZAŁĄCZNIKI:
Do wniosku dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów, albo kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu.
 
URLOP ADOPCYJNY
Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do wniosku pracownika, o którym mowa w art. 182 (4) par. 1 Kodeksu pracy, o udzielenie, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

W takim przypadku do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą;
2) kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

PRZYDATNE:
Pracownica – matka dziecka może zdecydować o wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu rodzicielskiego. Maksymalnie 16 tygodni tego urlopu może być wykorzystane w terminie późniejszym, nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Wzór wniosku, z którego możesz śmiało skorzystać znajdziesz tutaj:
Wzór wniosku

Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia filmów, w których opowiadam o tym wszystkim co powinnaś wiedzieć na temat urlopów związanych z macierzyństwem, zwłaszcza po zmianach w prawie, które miały miejsce 2 stycznia 2016 r.:
Zmiany w urlopach rodzicielskich
Urlop wychowawczy po zmianach

A jeśli interesuje Cię możliwość wykonywania pracy podczas, któregoś z urlopów związanych z rodzicielstwem zachęcam Cię do zapoznania się z tym filmem:
W filmie odpowiadam na pytanie czy pracownica może wykonywać pracę podczas urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.
Kategorie