3 maja 2021|

Projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy

W dniu 2 kwietnia 2021 zaproponowano projekt zmiany ustawy – Kodeks pracy – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców. 

W projekcie ustawy zaproponowano:

  • rozszerzenie definicji pracownika o osobę świadczącą pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług;
  • prawo do urlopu wypoczynkowego dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikowi spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej
  • wymiar urlopu w przypadku osób fizycznych prowadzącychjednoosobową działalność gospodarczą w liczbie 14 dni. 

Zmiana definicji pracownika

Proponowany w projekcie art. 1 Kodeksu pracy zakłada zmianę art. 2 Kodeksu pracy na:

“Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.”

Projekt ustawy – Druk nr 1120

Przewidywana ustawą ochrona dotyczy osób wykonujących pracę w ściśle określonych warunkach tj.

  • osobiście,
  • stale,
  • w wymiarze czasu odpowiadającym nie mniejszemu niż 1/2 etatu osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę.

Prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego ma przysługiwać nie tylko pracownikom w dotychczasowym brzmieniu Kodeksu pracy (stan na: 04.05.2021)

W art. 152 po § 2 dodaje się § 3 Kodeksu pracy w brzmieniu: 

”§ 3. Prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikowi spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, nie zatrudniającym pracowników.”

Projekt ustawy – Druk nr 1120

14 dni urlopu dla osób fizycznych

Nowelizowany art. 154 k.p. zakłada, że wymiar urlopu w przypadku osób fizycznych prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą wyniesie 14 dni. 

W art. 154 § 1 w pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

“3) 14 dni – w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.” 

Projekt ustawy – Druk nr 1120

Zawieszenie działalności

Projektowane zmiany mają wprowadzić możliwość krótkotrwałego, dobrowolnego zawieszenia działalności gospodarczej. Konsekwencją wprowadzenia tego zapisu ma być zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) w okresie urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej. 

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w art. 23 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

“1a) Zawieszenie działalności gospodarczej jest także możliwe na czas urlopu wypoczynkowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, nie zatrudniającym pracowników.” 

Projekt ustawy – Druk nr 1120

Cel ustawy

Projekt zakłada wejście ustawy w życie w dniu 1 stycznia 2022.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu: Projektowana ustawa przyczyni się do ustabilizowania rynku pracy i wyeliminowania z nich nieprawidłowości – a w konsekwencji upowszechnienia zatrudniania w ramach stosunku pracy i uniemożliwienia obejścia przepisów prawa pracy. 

Osoby samozatrudnione nie utracą natomiast statusu przedsiębiorcy, jednak zyskają prawa do wypoczynku poprzez wprowadzenie możliwości 14 – dniowego „urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej”. 

Krótkotrwała (maksymalnie 14-sto dniowa) przerwa w wykonywaniu obowiązków przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą ma się stać pozytywnym bodźcem do uzyskania równowagi między życiem zawodowym, a życiem prywatnym.

Dążenie do zrównoważenia aktywności zawodowej na rzecz życia prywatanego ma zwiększyć efektywność pracy, pozytywnie wpłynąć na zdrowie, co powinno  wg projektodawcy przełożyć się na zmniejszenie ilości dni niezdolności do pracy i obciążeń NFZ czy ZUS, przy relatywnie niewielkich kosztach

Nad projektem nie przeprowadzono formalnych konsultacji społecznych. 

Kategorie