14 października 2015|

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przysługuje on ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – zarówno chorym jak i zdrowym, w ściśle określonych przypadkach. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania osobistej opieki nad „innym członkiem rodziny”.

Ubezpieczony

Osoba ubezpieczona ma prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego.

Ubezpieczonym jest osoba fizyczna podlegająca choćby jednemu z ubezpieczeń społecznych. Natomiast aby otrzymać wypłatę zasiłku opiekuńczego należy podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu i opłacać składki na to ubezpieczenie.

Pracownik, w rozumieniu przepisów Kodeks pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W tym również ubezpieczeniu chorobowemu.

Dla zleceniobiorcy oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne. To oznacza, że osoba pracująca może, ale nie musi, przystępować do tego ubezpieczenia.

Jeśli ubezpieczony nie opłaca składek na ubezpieczenie chorobowe, nie będzie mógł skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Nie może skorzystać także z innych świadczeń przysługujących z tytułu podlegania temu ubezpieczeniu.

Osoba bezrobotna jest pozbawiona prawa do skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Nie posiada statusu osoby ubezpieczonej, w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego nie ma konieczności przepracowania okresu wyczekiwania. Zasiłek opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Choroba dziecka

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

W tym przypadku, zaświadczenie lekarskie zostaje wystawione na rodzica dziecka. W punkcie 20 orzeczenia lekarskiego ZUS ZLA, lekarz wskazuje datę urodzenia dziecka, czyli osoby pozostającej pod opieką ubezpieczonego.

Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8. W sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Także w przypadku choroby dziennego opiekuna lub niani, pod warunkiem, ze rodzice zawarli z nianią umowę uaktywniającą, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu w sytuacji, gdy musi skorzystać ze zwolnienia od pracy gdy dziecko jest zdrowe i nie ukończyło jeszcze 8 roku życia. Pod warunkiem, że osoba stale się nim opiekująca, małżonek lub rodzic tego dziecka, nie może sprawować nad nim opieki z powodu porodu, choroby lub przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Inni członkowie rodziny

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również wtedy, gdy wystąpi konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Przysługuje on jednak nie dłużej niż przez 14 dni w roku kalendarzowym. Odmiennie niż w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem.

– Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Kategorie