15 stycznia 2016|

OŚWIADCZENIE – ART. 188 KODEKSU PRACY

Pracownik, który wychowuje choćby jedno dziecko do 14 roku życia ma prawo do skorzystania z dwóch dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Potocznie to zwolnienie od pracy często określane jest „zwolnieniem dla matki z dzieckiem” albo „opieką nad dzieckiem”.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia, złożonym w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Uwaga!

Stosownie natomiast do art. 189(1) jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, wtedy ze zwolnienia na dziecko wynikającego z art. 188 k.p. może korzystać tylko jedno z nich.

Kategorie