6 października 2022|

Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może podlegać jednocześnie dwóm przełożonym?

Pracownik wykonując pracę w ramach zatrudnienia na umowie o pracę, zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Pracodawca nie zawsze będzie osobą osobą odpowiedzialną za nadzór pracownika.

Kto może być bezpośrednim przełożonym pracownika?

Pracodawca jest organizatorem pracy w zakładzie pracy. To pracodawca określa strukturę organizacyjną w zakładzie pracy i jednocześnie zasady podporządkowania służbowego pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

Bezpośrednim przełożonym pracownika jest osoba wyznaczona przez pracodawcę, zazwyczaj jest to osoba na stanowisku wymagającym doświadczenia w zarządzaniu zespołami. 

Pracodawca może powierzyć zarządzanie przedsiębiorstwem np. menadżerowi, zatrudnionemu w celu zarządzania personelem, albo dowolna osoba wyznaczona przez pracodawcę.
Nie istnieją żadne przeszkody prawne, aby pracownik podlegał jednocześnie dwóm przełożonym. Wszystko zależy od zakresu obowiązków pracownika, a w związku z tym podporządkowania służbowego.

Podporządkowanie w regulaminie pracy

Warto uregulować zasady współdziałania osób zarządzających jednocześnie personelem. Jednocześnie, pracodawca może uregulować kwestie podporządkowania pracowników zatrudnionych w konkretnych działach, jednostkach organizacyjnych przepisami wewnątrzzakładowymi. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

Jeśli pracownik posiada kilku przełożonych, istotne jest współdziałanie przełożonych. Konieczne jest też ustalenie zakresu obowiązków nie tylko pracownika ale i obu bezpośrednich przełożonych. Polecenia służbowe nie mogą nakładać się na siebie czasowo Pracownik musi mieć możliwość faktycznego realizowania zleconych zadań.

Zakres czynności 

Zgodnie z art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany „zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami”. W związku z tym, że pracownik wykonuje pracę pod nadzorem “pracodawcy” lub osoby przez niego wyznaczonej, ma prawo wiedzieć do kogo raportować lub zwrócić się z prośbą o pomoc w realizacji zadania.

Podporządkowanie konkretnemu przełożonemu powinno być powiązane z rodzajem wykonywania pracy na określonym stanowisku, w określonym dziale lub ze względu na specyfikę danej branży.

eBook „Czas pracy” 2022

Czas pracy menedżerów, kierowników został odmiennie uregulowany przepisami Kodeksu pracy od pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach. Bezpośredni przełożeni powinno planować pracownikom zadania z uwzględnieniem ich czasu pracy. Ważne jest to aby kierownicy również przestrzegali zasad czasu pracy.
W jaki sposób skoro w razie konieczności pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

Sprawdź ten eBook, który powstał w schemacie: problem – pytane – odpowiedź! Sytuacje z życia wzięte ujęte w sposób czytelny, konkretny i fachowy!

https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/ebook-czas-pracy/
Kategorie