2 marca 2023|

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w marcu 2023?

Liczba dni kalendarzowych w marcu 2023 to 31 dni. Marzec to 4 pełne tygodnie i 3 dni tzw. wystające, tj. 29,30 i 31 marca. Liczba dni pracujących w marcu wynosi 23.

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 §1 Kodeksu pracy i wygląda on następująco:

 1. należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
 3. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy w marcu 2023 wynosi 184 godziny zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
 • 3 dni x 8 godzin = 24 godziny

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

 • 3,79 zł zgodnie z wyliczeniem: 3490 zł brutto/184 godziny = 18,97 zł
 • 18,97 zł x 20% = 3,79 zł

6 marca – ZUS RCA i DRA

wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

–do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

7 marca – złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

Na mocy art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej: podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do, min do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3. ww ustawy (Elektroniczna forma przekazywania danych).

15 marca – ZUS DRA płatnicy składek posiadających osobowość prawną

wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną.

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

15 marca – PPK

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

16 marca – SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Raz w roku do 15 marca 2023 r. z danymi za rok 2022.

20 marca – ZUS DRA i RCA pozostali płatnicy

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

20 marca – INF1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

20 marca – deklaracje wpłat na PFRON

złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

20 marca – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego.

26 marca – zmiana czasu zimowego na letni

W nocy z 25 na 26 marca 2023 r. zegarek przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy, czyli „do przodu”, wskutek czego o godzinę krócej będą pracować zatrudnieni tej nocy pracownicy. Za niewypracowaną godzinę pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia przestojowego, na zasadach określonych w art. 81 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Podstawa prawna: ustawa 10.12.2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 (Dz.U. poz. 539)

27 marca – złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za luty

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

 • miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

31 marca – Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów

Co 2 lata do 31 marca 2023 r. za rok 2022

31 marca – złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Wniosek składa w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc.

31 marca – przekazanie przez płatników do ZUS zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 r. (ZUS ZSWA)

Przekazanie przez płatników do ZUS zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)

Płatnik składek przekazuje do ZUS zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płatnik przekazuje za pracownika za którego był obowiązany opłacać składkę na FEP.

Kadr w pigułce – posłuchaj podcastu

Podcast dla każdego. Nie musisz znać się na prawie pracy. Nie musisz być specjalistą w tym obszarze. Ważne jest to, że jesteś aktywnym uczestnikiem rynku pracy. Zatrudniając albo będąc zatrudnionym wpływasz na jego zmiany. Posłuchaj jeśli:

 • chcesz poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcesz wiedzieć więcej,
 • interesuje Cię wpływ Twoich jednostkowych działań na globalne zmiany na rynku pracy,
 • lubisz słuchać wartościowych treści,
 • chcesz dowiedzieć się tego czego jeszcze być może nie wiesz,
 • chcesz być na bieżąco ze zmianami przepisów dotyczących prawa pracy,
 • lubisz słuchać o innowacjach, nowych narzędziach lub rozwiązaniach.
http://bitly.pl/EoEaP

W podcaście będę mówiła o:

 • projektach ustaw i rozporządzeń z omówieniem jaki mają wpływ na przedsiębiorców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników;
 • zmieniających się przepisach prawnych;
 • trendach na rynku pracy w oparciu o różnorodne raporty opracowywane przez organizacje państwowe ale również prywatny sektor;
 • innowacyjnych i technologicznych rozwiązaniach dla pracodawców, które mają optymalizować i automatyzować procesy w organizacji;
 • nowych sposobach rekrutacji i narzędziach wspierających pozyskanie kandydatów do pracy;
 • narzędziach oraz najnowszych metodach wspierających działania employer brandingowe w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy,
 • uelastycznianiu form zatrudnienia
 • oraz o tematach pokrewnych, które nie pozostają bez wpływu na rynek pracy.
  ————————————————————————————–
  💊 Wesprzyj podcast na Patronite: https://patronite.pl/www.kadrywpigulce.pl
Kategorie