29 października 2023|

Kadry i płace – o czym musisz pamiętać w listopadzie 2023?

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w listopadzie 2023? – to cykl artykułów dzięki którym o niczym nie zapomnisz. Liczba dni kalendarzowych w listopadzie 2023 to 30 dni. Listopad to 4 pełne tygodnie i 2 dni (29-30 listopada). Liczba dni pracujących w listopadzie wynosi 20.

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 § 1 Kodeksu pracy i wygląda on następująco:

 • należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
 • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy w listopadzie 2023 wynosi 160 godzin, zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
 • 160 godzin + (2 dni wystające x 8 godzin) – (2 święta x 8 godzin) = 160 godzin + 16 godzin – 16 godzin = 160 godzin

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

 • 4,50 zł zgodnie z wyliczeniem: 3600 zł brutto/160 godziny = 22,50 zł
 • 22,50 zł x 20% = 4,50 zł

Webinar 22/11/23

W kadrach i płacach istnieje wiele obszarów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. 2023 rok przyniósł wiele znaczących zmian w przepisach kadrowo-płacowych. Już teraz warto przygotować się na nadchodzący 2024 rok i poznać najważniejsze modyfikacje z zakresu regulacji szeroko rozumianego prawa pracy.
Zapisz się na webinar: Przegląd nadchodzących zmian czyli informator kadrowo-płacowy 2024 dla pracodawców.

6 listopada – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

–do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

8 listopada – złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

11 listopada – dzień wolny od pracy

Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

Darmowy e-Book:

Pobierz darmowy eBook: Czas pracy dla pracodawców

15 listopada – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

15 listopada – przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych w październiku

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

20 listopada – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne)).

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca, dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

Darmowy eBook

Pobierz darmowy eBook: Kadry i HR – przegląd zmian w 2023

20 listopada – złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

20 listopada – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29.09.2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz Dz.U. z 2021 r. poz. 1939).

20 listopada – zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za październik

Zakłady pracy są obowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy:

 • od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz
 • z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Kwoty pobranych zaliczek wpłacane są na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania. Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

20 listopada – złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

27 listopada – złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za październik

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

 • miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego. Odbywa się to przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

30 listopada – należy ustalić liczbę osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Od tego zależy, kto w 2024 r. będzie wypłacał tym osobom zasiłki.

Wysokość zasiłków ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku będzie ZUS. ZUS wypłaca zasiłki również osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, a także osobom uprawnionym do zasiłków, za okres po ustaniu ubezpieczenia (pracownikom, zleceniobiorcom, itp.).

Pobierz darmowy e-book

Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w 2024 roku.

W kadrach i płacach istnieje wiele obszarów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Już teraz warto przygotować się na nadchodzący rok i poznać najważniejsze modyfikacje z zakresu regulacji szeroko rozumianego prawa pracy.

Kategorie