31 marca 2023|

Kadry i płace: o czym musisz pamiętać w kwietniu 2023?

Liczba dni kalendarzowych w kwietniu 2023 to 30 dni. Kwiecień to 4 pełne tygodnie. Liczba dni pracujących w kwietniu wynosi 19.

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 §1 Kodeksu pracy i wygląda on następująco:

 1. należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
 3. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy w kwietniu 2023 wynosi 152 godziny zgodnie z wyliczeniem:

 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin
 • od 160 godzin odejmuje 8 godzin z tytułu wolnego dnia pracy przypadającego 10 kwietnia, tj, poniedziałek

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

 • 4,59 zł zgodnie z wyliczeniem: 3490 zł brutto/152 godziny = 22,96 zł
 • 22,96 zł x 20% = 4,59 zł

5 kwietnia – czas na dostosowanie sposobu przechowywania dokumentów

21 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 471). Rozporządzenie wprowadza zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, związane z badaniem trzeźwości pracowników. Nakłada przy tym na pracodawców obowiązek dostosowania do nowych przepisów sposobu przechowywania dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracownika oraz kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu, zgromadzonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia. Pracodawcy mają na to czas do 5 kwietnia 2023

5 kwietnia – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

–do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

Należności z tytułu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

– opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład numer rachunku składkowego.

7 kwietnia – złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

10 kwietnia – dzień wolny od pracy

Drugi dzień Wielkiej Nocy jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

12 kwietnia – przekazanie Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej. Przekazywanie danych odbywa się w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia danych statystycznych lub w postaci wywiadu przeprowadzanego przez ankietera statystycznego metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego.

Sprawozdanie składa się raz w kwartale do 12 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 12 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 12 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.

12 kwietnia – Z-14 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej

Co 2 lata do 12 kwietnia 2023 r. za rok 2022

16 marca – SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Raz w roku do 15 marca 2023 r. z danymi za rok 2022.

17 kwietnia – wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

17 kwietnia – przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych w marcu

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

20 kwietnia – deklaracje wpłat na PFRON

złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

20 kwietnia – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego.

20 kwietnia – złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

26 marca – zmiana czasu zimowego na letni

W nocy z 25 na 26 marca 2023 r. zegarek przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy, czyli „do przodu”, wskutek czego o godzinę krócej będą pracować zatrudnieni tej nocy pracownicy. Za niewypracowaną godzinę pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia przestojowego, na zasadach określonych w art. 81 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Podstawa prawna: ustawa 10.12.2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 (Dz.U. poz. 539)

25 kwietnia – złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za marzec

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

 • miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

30 kwietnia – złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Wniosek składa w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc.

2 maja – złożenie oświadczeń majątkowych

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez określone osoby. Oświadczenia muszą być składane co roku, do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Kadr w pigułce – posłuchaj podcastu

Podcast dla każdego. Nie musisz znać się na prawie pracy. Nie musisz być specjalistą w tym obszarze. Ważne jest to, że jesteś aktywnym uczestnikiem rynku pracy. Zatrudniając albo będąc zatrudnionym wpływasz na jego zmiany. Posłuchaj jeśli:

 • chcesz poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcesz wiedzieć więcej,
 • interesuje Cię wpływ Twoich jednostkowych działań na globalne zmiany na rynku pracy,
 • lubisz słuchać wartościowych treści,
 • chcesz dowiedzieć się tego czego jeszcze być może nie wiesz,
 • chcesz być na bieżąco ze zmianami przepisów dotyczących prawa pracy,
 • lubisz słuchać o innowacjach, nowych narzędziach lub rozwiązaniach.

Z treści najnowszego odcinka podcastu dowiesz się:

wszystkiego co warto wiedzieć na temat zmian w obrębie:
💊 umów zawieranych na okres próbny;
💊 umów zawieranych na czas określony,
💊 zmian w treści umowy o pracę oraz
💊 obszernym obowiązku informacyjnym po stronie pracodawcy względem pracowników.

W kolejnym odcinku podcastu omówię zmiany w przepisach Kodeksu pracy, dotyczące:
💊 prawa do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie
💊 przejścia do innych form zatrudnienia
💊 szkoleń zapewnianych przez pracodawcę
💊 przyznania prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
💊 przyznania prawa do urlopu opiekuńczego
💊 ochrony pracownika przed zwolnieniem

Koniecznie daj znać, jakie masz przemyślenia na temat nowelizacji przepisów 👇

Spotify 🤜 https://lnkd.in/gV_eJgxm
Apple podcasts 🤜
https://lnkd.in/gEqTrPcb

Kategorie