2 maja 2019|

Zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja 2019 r. – monitoring i skierowanie na badania

Zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja 2019 r. – monitoring i skierowanie na badania

W dniu 19 kwietnia 2019 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.2019.730), która wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia (z pewnymi wyjątkami niedotyczącymi przepisów Kodeksu pracy), tj. w dniu 04 maja 2019 r.
W związku z wejściem w życie w dniu 4 maja 2019 r. ww ustawy, znowelizowano przepis dotyczący stosowania monitoringu w miejscu pracy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22(2) Kodeksu pracy monitoring nie może obejmować pomieszczeń udostępnianych organizacji związkowej.

Niezmienny pozostaje zapis umożliwiający stosowanie monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni w zakładzie pracy wyłącznie, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pod warunkiem, że monitoring w tych miejscach nie narusza godności oraz dóbr osobistych pracownika.

Ponadto, począwszy od 4 maja 2019 monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

monitoring zmiany

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, ustawodawca uregulował kwestię żądania przez pracodawcę skierowania na badania będącego podstawą wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku od kandydata do pracy.

Pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywanej pracy oraz skierowania na badania lekarskie będącego podstawą wydania tego orzeczenia, w przypadku, gdy pracownik:
– jest zatrudniany w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy z innym pracodawcą i posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na te badania,
– pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą i posiada aktualne orzeczenie lekarskie oraz skierowanie na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

wstępne badania

Na mocy przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia wydanego na podstawie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a także w przypadku zatrudnienia pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego zakładu pracy lub zakładu pracy, w którym równolegle jest zatrudniony oraz skierowania na te badania.

W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.

TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Od dnia 4 maja 2019 obowiązują nowe przepisy dotyczące danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika.

Koniecznie przeczytaj jakie to zmiany: ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 04.05.2019


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza).

Co oznacza użycie spójnika „lub”?

Czy pracodawca może prowadzić część dokumentacji w postaci papierowej, a część w postaci elektronicznej?

Tak! Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wybór postaci prowadzonej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy należy do pracodawcy.

Zapoznaj się z moim artykułem: DOKUMENTACJA PAPIEROWA LUB ELEKTRONICZNA?


Od 01 stycznia 2019 obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.2018.2244 z dnia 2018.11.30).

Na mocy wspomnianej ustawy, pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno-biurowym zwolnieni są z obowiązku przeszkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Przepisy ustawy wprowadzają jednak pewien warunek. Dowiedz się jaki: ZMIANY W BADANIACH OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW BIUROWYCH


Czy w liście obecności można umieszczać informacje dotyczące nieobecności pracowników?

LISTA OBECNOŚCI A RODO 2019

Kategorie