5 maja 2019|

Termin wydania świadectwa pracy

Termin wydania świadectwa pracy

W jakim terminie pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie. Oczywiście świadectwo pracy wydawane jest pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Termin „niezwłocznie” został doprecyzowany w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy i oznacza wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

OD TEJ ZASADY JEDNAK USTAWODAWCA PRZEWIDUJE PEWIEN WYJĄTEK.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.

Co oznaczają obiektywne przyczyny?

Mogą one oznaczać:

  • rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy w dniu wolnym, np. w sobotę lub niedzielę,
  • nieobecność pracownika w pracy.

W tych przypadkach uzasadnione wydaje się przekazanie pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej świadectwa pracy w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron w dniu 27.04.2019. W tym dniu zakład pracy nie jest otwarty. Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwa pracy w najbliższym dniu roboczym, tj. w dniu 29.04.2019, tj. poniedziałek.

Pracownica wypowiedziała umowę o pracę. Umowa o pracę rozwiązuje się z dniem 30.04.2019. Pracownica od dłuższego czasu jest niezdolna do pracy z powodu choroby. Pracodawca nie ma możliwości wydania pracownicy świadectwa pracy w dniu 30.04.2019 w związku z jej nieobecnością. Ponadto w celu prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy, pracodawca czeka na przesyłkę ostatniego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy. Pracodawca prześle pracownicy świadectwo pracy w okresie między 30.04.2019 a 07.05.2019, tj. w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę.


Pracodawca nie zawsze jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Jeśli pracodawca zawiera z pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku, pracodawca nie ma obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę. Pracodawca ma jednak obowiązek wydać to świadectwo pracy w przypadku, gdy pracownik zgłosi się do niego z wnioskiem o wydanie tego dokumentu złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek ten może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W takim przypadku pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od daty wniosku pracownika.

Jaka data przygotowania świadectwa pracy powinna znaleźć się w prawym górnym rogu świadectwa pracy?

 ŚW PRACY
Co ciekawe, w tej kwestii zdania są podzielone wśród praktyków prawa pracy. Niektórzy z nich uważają, że data wydania świadectwa pracy może być jedna: czyli data rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, ewentualnie data pierwszego dnia roboczego (jeśli umowa o pracę rozwiązała się lub wygasła w dniu wolnym od pracy) następującego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Większość praktyków prawa pracy uważa jednak, że data przygotowania świadectwa pracy powinna wskazywać faktyczną datę przygotowania świadectwa pracy. Jeśli ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy lub w związku z nadmiarem obowiązków po stronie pracownika działu kadr (przykład z życia), nie jest możliwe wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a pracownik nie stawił się po odbiór tego dokumentu, to jako datę przygotowania dokumentu należy wpisać datę faktyczną, a nie datę rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, gdyż w tym momencie poświadczalibyśmy nieprawdę.

Natomiast zgodnie z instrukcją wypełniania świadectwa pracy, pracodawca wskazuje datę, w której faktycznie wystawia świadectwo pracy wyłącznie w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust.1, 2, 4 i 4a.

św pracy 2

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy:

§ 7. [Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy]

1. Pracodawca zawiadamia pracownika – w postaci papierowej lub elektronicznej – o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy.

2. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

(…)

4. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 3, zostało wydane w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca wydaje pracownikowi, w terminie określonym w ust. 2, nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

4a. W razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.

(…)

Autorka artykułu uważa, że jeśli wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę nie jest możliwe, jako datę przygotowania świadectwa pracy należy wpisać datę faktyczną, a nie datę rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 rKodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy(Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1289)

TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Od dnia 4 maja 2019 obowiązują nowe przepisy dotyczące danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika.

Koniecznie przeczytaj jakie to zmiany: ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 04.05.2019


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza).

Co oznacza użycie spójnika „lub”?

Czy pracodawca może prowadzić część dokumentacji w postaci papierowej, a część w postaci elektronicznej?

Tak! Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wybór postaci prowadzonej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy należy do pracodawcy.

Zapoznaj się z moim artykułem: DOKUMENTACJA PAPIEROWA LUB ELEKTRONICZNA?


Od 01 stycznia 2019 obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.2018.2244 z dnia 2018.11.30).

Na mocy wspomnianej ustawy, pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno-biurowym zwolnieni są z obowiązku przeszkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Przepisy ustawy wprowadzają jednak pewien warunek. Dowiedz się jaki: ZMIANY W BADANIACH OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW BIUROWYCH


Czy w liście obecności można umieszczać informacje dotyczące nieobecności pracowników?

LISTA OBECNOŚCI A RODO 2019

Kategorie