Zmiany w przepisach Kodeksu pracy od września 2019 * Kadry w pigułce

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy od września 2019

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy od września 2019

Kolejne zmiany w przepisach Kodeksu pracy zaczynają obowiązywać już od września 2019 roku.

Od 1 września 2019 r. wprowadzona zmiana ma na celu doprecyzowanie iż pracownikowi, który przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego.

art. 103

Kolejne zmiany w przepisach Kodeksu pracy zaczynają obowiązywać od 7 września 2019 roku.

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy obejmują:

1)            stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację;

Zgodnie z nowelizacją, każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dotychczas dyskryminację stanowiło wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą, przykładowo wymienioną w art. 183a § 1 Kodeksu pracy, bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Za dyskryminację nie uznawano natomiast nierówności wynikającej z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące, co powodowało nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej osób, wobec których pracodawca naruszył zakaz równego traktowania w zatrudnieniu.

art. 11(3)art. 18(3) — kopia

 

2)            objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników-innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego;

art. 177

 

oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów

art. 163

3)            przyznanie pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, co stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt P 133/15.

art. 50

4)            umożliwienie, w przypadku mobbingu, dochodzenia od pracodawcy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy;

art. 94

5)            wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, z 7 do 14 dni;

art. 97

6)            dodanie regulacji, z której wprost wynika prawo do wystąpienia przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy do sądu pracy;

art. 97(1)

7)            wprowadzenie regulacji uprawniającej pracownika prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe;

art. 97(1)

8)            zaostrzenie regulacji kodeksowej dotyczącej odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy

art. 282

i w konsekwencji przeniesienie z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej terminu wydania świadectwa pracy;

art. 97

9)            dostosowanie brzmienia przepisu dotyczącego przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy do orzecznictwa sądowego

art. 292

Ponadto od 7 września 2019 r. pracownikowi, ojcu wychowującemu dziecko lub pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy w przypadku gdy rozwiązano z nim umowę o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlegało  ograniczeniu  mocy przepisu szczególnego.

art. 47art. 57

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05)


 

TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Od dnia 4 maja 2019 obowiązują nowe przepisy dotyczące danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika.

Koniecznie przeczytaj jakie to zmiany: ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 04.05.2019


 

Zgodnie z art. 13 RODO jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej m.in. informacje dotyczące administratora danych osobowych, jego siedziby, numeru kontaktowego.

Pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku nie mniej jednak wielu praktyków używa tego wzoru dokumentu:

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY


Od 01 stycznia 2019 obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.2018.2244 z dnia 2018.11.30).

Na mocy wspomnianej ustawy, pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno-biurowym zwolnieni są z obowiązku przeszkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Przepisy ustawy wprowadzają jednak pewien warunek. Dowiedz się jaki: ZMIANY W BADANIACH OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW BIUROWYCH


Jeśli jesteś zainteresowany tematem RODO w kontekście zastosowania wytycznych RODO w zakładzie pracy zachęcam do dołączenia do uczestników kursu online: RODO w kadrach i płacach!

W kursie online: RODO w zakładzie pracy omawiam takie zagadnienia jak:

– jakie są podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych,

– na jakiej podstawie pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników,

– jakie są warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– czym są szczególne kategorie danych osobowych,

– w jaki sposób pracodawca powinien udzielać informacji osobom, które powierzyły swoje dane osobowe,

– jaki obowiązek informacyjny ciąży na pracodawcy jako administratorze danych osobowych w przypadku zbierania danych osobowych od osób, których te dane dotyczą,

– jakie prawa przysługują pracownikowi w związku z powierzeniem swoich danych osobowych,

– jakie są obowiązki administratora danych osobowych,

– czym jest Polityka Bezpieczeństwa,

– kto jest zobligowany do rejestrowania czynności przetwarzania,

– w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

– czym jest raport z naruszenia i jak wygląda taki dokument,

– który pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych,

– w ramach kursu online przygotowałam również wzory dokumentów takich jak: zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika, oświadczenie pracodawcy, umowa powierzenia, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, raport z naruszeń, ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych.

Wraz z Monika Smulewicz z Hr na szpilkach przygotowałyśmy dla Ciebie

KOD ZNIŻKOWY O WARTOŚCI 100 ZŁ, hasło „Kadry w pigułce” (sierpień 2019)

KURS ONLINE RODO

CZEKAMY NA CIEBIE!

 

 Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com