4 marca 2016|

ZAŚWIADCZENIE DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

ZAŚWIADCZENIE DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Zatrudnienie osoby na podstawie umowy zlecenia może wiązać się z obowiązkiem zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieje się tak w sytuacji, w której pracownik podejmuje zatrudnienie również w innym zakładzie pracy np. na podstawie umowy zlecenia. W takim przypadku pracownik wypełnia zaświadczenie dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ilekroć mowa o umowie zlecenia należy przez to rozumieć umowę agencyjną, zlecenia lub o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Składka jest opłacana przez każdego płatnika. To obowiązuje, gdy do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek. Chyba, że zleceniobiorca przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek (KLIKNIJ POWYŻEJ – WZÓR ZAŚWIADCZENIA). Dlatego ważne są zaświadczenie dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów np. drugiej umowy zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów.

Uwaga! Zasady tej nie stosujemy, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług z innych tytułów. W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorca, opłaca składkę na to ubezpieczenie odrębnie od każdego tytułu.

Wyjaśnienie wraz z przykładami rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych znajdziesz na stronie ZUS.

Kategorie