4 marca 2016|

ZAŚWIADCZENIE DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Zatrudnienie osoby na podstawie umowy zlecenia (ilekroć mowa o umowie zlecenia należy przez to rozumieć umowę agencyjną, zlecenia lub o świadczenie  usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące  zlecenia), która jest również zatrudniona w innym zakładzie pracy np. na podstawie umowy zlecenia, może wiązać się z obowiązkiem zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

W sytuacji, gdy do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że zleceniobiorca przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek (KLIKNIJ POWYŻEJ – WZÓR ZAŚWIADCZENIA)

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów np. drugiej umowy zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów.

Uwaga! Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorca, opłaca składkę na to ubezpieczenie odrębnie od każdego tytułu.

Wyjaśnienie wraz z przykładami rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych znajdziesz na stronie ZUS.

Kategorie