15 czerwca 2024|

Zarabiasz online? Będziesz płacić podatki!

Dyrektywa DAC7 (dyrektywa Rady (UE) 2021/514), zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, została przyjęta przez Unię Europejską 22 marca 2021 r. 

Podstawowym celem DAC7 jest zwiększyć przejrzystość i wymianę informacji między państwami członkowskimi UE, aby zwalczać uchylanie się od płacenia podatków i zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie w gospodarce cyfrowej.

DAC7 rozszerza zakres istniejącej dyrektywy o platformy cyfrowe. Nakłada na te platformy obowiązek zgłaszania organom podatkowym państw członkowskich informacji o sprzedawcach korzystających z ich usług – ostrzega Maria Kabuła/główna księgowa z Biura rachunkowego Marka Biuro rachunkowe Łódź

Obowiązki sprawozdawcze

Platformy cyfrowe muszą gromadzić i raportować dane o swoich sprzedawcach, w tym dane osobowe i szczegółowe informacje na temat dochodów generowanych za pośrednictwem platformy. Dotyczy to zarówno sprzedawców będących rezydentami, jak i nierezydentów w UE.

Procedury należytej staranności

Platformy są zobowiązane do wdrożenia procedur należytej staranności w celu dokładnej identyfikacji sprzedawców i zapewnienia, że ​​zgłaszane informacje są prawidłowe.

Informacje gromadzone przez platformy cyfrowe będą automatycznie wymieniane pomiędzy państwami członkowskimi UE. Celem tej wymiany jest identyfikacja potencjalnego transgranicznego uchylania się od płacenia podatków i podjęcie działań mających uregulować ten obszar.

Kary i zgodność

Dyrektywa zawiera przepisy dotyczące kar w przypadku nieprzestrzegania przepisów przez platformy cyfrowe. Państwa członkowskie muszą zapewnić wprowadzenie odpowiednich sankcji w celu egzekwowania tych zasad.

Zarobki osób fizycznych i podmiotów korzystających z platform cyfrowych w celu generowania dochodu będą zgłaszane organom podatkowym. Założeniem jest zwiększenie przestrzeganie przepisów podatkowych i ograniczenie możliwości uchylania się od płacenia podatków – przypominają specjaliści prowadzący księgowość w Łodzi Księgowość Łódź

Obowiązek sprawozdawczy

Platformy cyfrowe są zobowiązane do gromadzenia i raportowania szczegółowych informacji o swoich sprzedawcach. Może to wymagać po stronie właścicieli platform dostosowania istniejących systemów i procesów do wymogów DAC7.

Ulepszone mechanizmy wymiany danych mają poprawić zdolność organów podatkowych do monitorowania i oceny zobowiązań podatkowych osób fizycznych i przedsiębiorstw działających w gospodarce cyfrowej.

DAC7 wpisuje się w szersze wysiłki UE mające na celu dostosowanie ram podatkowych do wyzwań, jakie stwarza gospodarka cyfrowa. Zwiększając przejrzystość i współpracę między państwami członkowskimi, dyrektywa ma na celu stworzenie jednolitych warunków działania i zapewnienie sprawiedliwego opodatkowania wszelkiej działalności gospodarczej.

Kogo to dotyczy?

Kto powinien mieć szczególnie na uwadze nowe przepisy?

Platformy zaczną raportować o przychodach nawet wstecz, za cały rok 2023, zatem to jest już ostatni moment np. na założenie działalności i uregulowanie spraw podatkowych, bo oprócz grzywny od US, może dotknąć nas domiar podatku, nawet do 70% ukrytych dochodów.
Nowe przepisy dotkną tych, którzy:

  • do tej pory mieli przychody z różnego rodzaju handlu produktami w Internecie,
  • oferują usługi w Internecie, jak np. zarabianie na kamerkach, influencerzy, kanały online,
  • prowadzą internetowe platformy e-handlu,
  • prowadzą platformy rezerwacji noclegów,
  • prowadzą platformy najmu środków transportu,
  • prowadzą platformy umożliwiające zamawianie przejazdów samochodem.

Biuro rachunkowe MARKA w Łodzi

POWIERZ SWOJE RACHUNKI PROFESJONALISTOM!

Kategorie