26 maja 2020|

Zakaz wypowiadania umów pracownikom objętym przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Zakaz wypowiadania umów o pracę w przypadku uzyskania dofinansowania z FGŚP

Na mocy art. 15g ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pracodawcy mogą skorzystać z dofinansowań wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po spełnieniu warunków wskazanych w przepisach ustawy.

Przepisy ustawy przewidują dwie możliwości skorzystania z dofinansowania:

W art. 15g ust. 17 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znajduje się odesłanie do przepisów ustawy z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669) i konieczność stosowania art. 13 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:

pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1.

W konsekwencji przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie może wypowiedzieć umów o pracę w okresie, w którym otrzymuje takie wsparcie.

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy

Art. 5. [Świadczenia przysługujące pracownikom]

1. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym przysługuje od przedsiębiorcy:

1) finansowane ze środków Funduszu świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego, do wysokości 100% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do przestoju ekonomicznego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika,

(…)

2. Pracownikowi objętemu obniżonym wymiarem czasu pracy przysługuje od przedsiębiorcy:

1) finansowane ze środków Funduszu świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, do wysokości 100% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem,

(…)

Ważne!

Jeżeli pracodawca uzyska dofinansowanie do wynagrodzeń np. w maju, a umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z dniem 31 maja 2020 r. to pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużania.

Zakaz wypowiadania umów w okresie, na jaki przyznano dofinansowanie

W poprzednim stanie prawnym, obowiązującym przed dniem 18 kwietnia 2020 r., pracodawca był zobowiązany do utrzymania stanu zatrudnienia nie tylko w okresie dofinansowania, ale również w okresie bezpośrednio przypadającym po tym okresie, nie dłuższym niż 3 miesiące. W aktualnym stanie prawnym, jeżeli umowa o wypłatę świadczeń i środków na rzecz ochrony miejsc pracy została zawarta przed wskazaną datą i w jej treści znajduje się zobowiązanie oparte o poprzednie przepisy, to w tym zakresie zastosowanie znajdzie przepis przejściowy – art. 114 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695). Zgodnie z art. 114 wspomnianej ustawy, do umów zawartych przed 18 kwietnia 2020 r. stosuje się nowe rozwiązania prawne. Zatem zakaz wypowiadania umowy o pracę z pracownikami dotyczy jedynie okresu na jaki przyznano dofinansowanie do ich wynagrodzeń.

Art. 114. [Umowy o wypłatę świadczeń i środków na rzecz ochrony miejsc pracy zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy – stosowanie przepisów w nowym brzmieniu]

Do umów o wypłatę świadczeń i środków, o których mowa w art. 15g ustawy zmienianej w art. 73, zawartych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się art. 15g tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Kategorie