14 listopada 2022|

Zakaz palenia na terenie zakładu pracy

Zakaz palenia na terenie zakładu pracy

Już dawno wprowadzono zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładów pracy. Mimo wprowadzonego zakazu palenia w tych miejscach, ustawodawca dopuszcza tworzenie przez pracodawcę specjalnie wydzielonych miejsc dla palących, tzw. palarnie.

Kwestia wprowadzenia zakazu palenia została wprowadzona aktem jednorazowym, tj. ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast przepisem regulującym zakaz palenia tytoniu jest ustawa z dnia 9 listopada 1995 r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Za „wyroby tytoniowe” uważane są wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby. Zaliczamy do nich: papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do fajki wodnej, tytoń do nosa, tytoń do samodzielnego skręcania, liście oraz inne naturalne, przetworzone lub nieprzetworzone części roślin tytoniu, w tym tytoń ekspandowany i tytoń odtworzony oraz inne zawierające tytoń lub jego składniki.

E-papierosy nie mieściły się w definicji wyrobów tytoniowych, jednak w przepisach ustawy wskazano, że wyróżnia się także:

 • wyrób tytoniowy do palenia – wyrób tytoniowy inny niż wyrób tytoniowy bezdymny;
 • wyrób tytoniowy – wyrób przeznaczony do spożycia przez konsumentów, składający się, nawet częściowo, z tytoniu, w tym zmodyfikowanego genetycznie;
 • wyrób tytoniowy bezdymny – wyrób tytoniowy, z którym nie wiąże się proces spalania, w tym tytoń do żucia, tytoń do nosa i tytoń do stosowania doustnego;
 • wyrób ziołowy do palenia – wyrób na bazie roślin, ziół lub owoców, który nie zawiera tytoniu i może być spożywany w drodze procesu spalania.

Zakaz palenia w pracy

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych:

 • na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • na terenie uczelni;
 • w pomieszczeniach zakładów pracy;
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
 • na przystankach komunikacji publicznej;
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych;
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
 • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Palarnia

Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładów pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy, palarnia to wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń.

Całkowity zakaz palenia

Pracodawca może jednak w regulaminie pracy wprowadzić całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na całej przestrzeni zakładu pracy. Często, uwzględnia przy tym teren zakładu wraz z całym terenem przylegającym do budynku. Pracodawca będący właścicielem posesji lub zarządzającym obiektem ma całkowite prawo wprowadzenia zakazu palenia.

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom podlega karze grzywny do 500 zł.

Dodatkowe przerwy w pracy

Pracownik wykonując pracę przez co najmniej 6 godzin ma prawo do 15 minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Ponadto pracodawca może wprowadzić w zakładzie pracy jedną przerwę niewliczaną do czasu pracy, nieprzekraczającą 60 minut przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Pracownikom przysługuje 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy wykonywanej przed monitorem ekranowym. Osobom niepełnosprawnym dodatkowo przysługuje 15 minut dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Każda z tych przerw może zostać wykorzystania przez pracownika w celu palenia tytoniu. Oczywiście pod warunkiem, że na terenie zakładu pracy nie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Pracownikom nie przysługują dodatkowe przerwy przeznaczone na palenie tytoniu na mocy obowiązujących przepisów prawa. Kwestie te mogą zostać uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych. Przepisy wewnątrzzakładowe mogą przewidywać dodatkowe przerwy na palenie tytoniu. Mogą również wprowadzać całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu pracy oraz zakaz opuszczania stanowisk pracy w celu palenia tytoniu.

Kategorie