7 czerwca 2016|

Zakaz palenia na terenie zakładu pracy

Już kilka lat temu został wprowadzony zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładów pracy. Mimo wprowadzonego zakazu palenia w tych miejscach, ustawodawca dopuszcza tworzenie przez pracodawcę specjalnie wydzielonych miejsc dla palących, tzw. palarnie.

Kwestia wprowadzenia zakazu palenia została uregulowana przepisami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Za „wyroby tytoniowe” uważane są wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę.

E-papierosy nie mieszczą się w definicji wyrobów tytoniowych, jednak pracodawca może w regulaminie pracy wprowadzić zakaz palenia również e-papierosów.

Zakaz palenia

Zgodnie z powołanym aktem prawnym, zakaz palenia wyrobów tytoniowych obowiązuje:

– na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

– na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

– na terenie uczelni,

w pomieszczeniach zakładów pracy,

– w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

– w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

– w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

– na przystankach komunikacji publicznej,

– w pomieszczeniach obiektów sportowych,

– w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

– w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Mimo wprowadzonego zakazu palenia w w/w obiektach, ustawodawca dopuszcza tworzenie przez pracodawcę specjalnie wydzielonych miejsc dla palących, tzw. palarnie.

Palarnia to wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Pracodawca może jednak w regulaminie pracy wprowadzić całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na całej przestrzeni zakładu pracy wraz całym terenem przylegającym do budynku. Pracodawca będący właścicielem posesji lub zarządzającym obiektem ma całkowite prawo wprowadzenia zakazu palenia.

Należy pamiętać, że właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, jest zobowiązany do umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu.

Karą za nie umieszczanie informacji o zakazie palenia tytoniu jest kara grzywny do 2.000 zł, natomiast palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem może grozić grzywną do 500 zł.

Dodatkowe przerwy w pracy

Pracownik wykonując pracę przez co najmniej 6 godzin ma prawo do 15 minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Ponadto pracodawca może wprowadzić w zakładzie pracy jedną przerwę niewliczaną do czasu pracy, nieprzekraczającą 60 minut przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Pracownikom przysługuje 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy wykonywanej przed monitorem ekranowym. Osobom niepełnosprawnym dodatkowo przysługuje 15 minut dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Każda z tych przerw może zostać wykorzystania przez pracownika w celu palenia tytoniu, pod warunkiem, że na terenie zakładu pracy nie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Pracownikom nie przysługują dodatkowe przerwy przeznaczone na palenie tytoniu na mocy obowiązujących przepisów prawa. Kwestie te mogą zostać uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych. Przepisy wewnątrzzakładowe mogą przewidywać dodatkowe przerwy na palenie tytoniu lub wręcz przeciwnie, wprowadzać całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu pracy oraz zakaz opuszczania stanowisk pracy w celu palenia tytoniu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – akt jednorazowy (Dz.U.2010.81.529)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298)

Kategorie