10 marca 2017|

Wniosek o urlop ojcowski

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski należy do uprawnieniem pracowniczych. Nie oznacza to jednak, że tatusiowie niebędący pracownikami nie mogą skorzystać z tego urlopu. W tym artykule przygotowałam dla Ciebie wniosek o urlop ojcowski.
*Od 02.01.2016 zmianie uległy przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego.

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Natomiast może z niego skorzystać nie dłużej jednak niż:
1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.


Wykorzystanie urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach. Przy czym żadna z nich nie może być krótsza niż tydzień. Czyli tak na prawdę pracownik – ojciec dziecka może skorzystać z dwóch możliwości:
– wykorzystuje urlop ojcowski w pełnym wymiarze od razu, czy wnioskuje o udzielenie urlopu ojcowskiego w wymiarze nieprzerwanych dwóch tygodni
– wykorzystuje urlop ojcowski w dwóch częściach, przy czym każda z części przysługuje w wymiarze tygodnia.

UWAGA!
Urlop ojcowski jest udzielany w wymiarze tygodniowym, co oznacza, że pod pojęciem tygodnia kryją się zarówno dni robocze jak i dni wolne od pracy.
Przykład:
Pracownik – ojciec dziecka złożył do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w pełnym wymiarze wskazując jako dzień rozpoczęcia tego urlopu: 03.03.2017, czyli piątek.
Urlop ojcowski będzie trwał przez 14 dni, zatem do czwartku 16.03.2017 włącznie.


Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko. Pracownik składa go w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
Bardzo ważne jest złożenie wniosku o urlop ojcowski w odpowiednim terminie.
Może zdarzyć się tak, że pracownik – ojciec dziecka będzie chciał skorzystać z tego urlopu od dnia urodzenia dziecka, ale nie zna jeszcze dokładnego terminu porodu. Wtedy postanawia złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w dniu urodzenia dziecka. Takie postępowanie jest nieprawidłowe. Pracownik – ojciec dziecka powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia dziecka z datą wskazującą termin nie krótszy niż 7 dni sprzed daty urodzenia dziecka. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika!


Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu pracy.
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika!!!
Wniosek, o którym mowa w art. 182 (3) par. 2 Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części zawiera:
1) imię i nazwisko pracownika;
2) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.


Załączniki do wniosku o urlop ojcowski

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
2) kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
3) oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
4) kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Urlop ojcowski często nastręcza młodym tatom wielu wątpliwości. Jeżeli chcesz się ich pozbyć i nauczyć się z łatwością rozpoznawać rodzaje urlopów przysługujących rodzicom, sprawdź eBook Urlopy.


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:
Czy wiesz jakie jeszcze uprawnienia przysługują pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko?
Jest ich całkiem sporo.
Warto zapoznać się ze wszystkimi uprawnieniami, z których może skorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko.
LINK DO ARTYKUŁU: Uprawnienia ojcowskie


Pracownik – ojciec dziecka może skorzystać z możliwości obniżenia wymiaru etatu do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W okresie w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Pracownik, który złoży stosowny wniosek do pracodawcy będzie chroniony przed zwolnieniem od dnia złożenia wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru etatu. Nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
LINK DO ARTYKUŁUObniżenie wymiaru etatu

Kategorie