6 lipca 2020|

Mama w pracy – jakie masz prawa? Część III wywiadu

Wywiad został przeprowadzony przez Panią Emilię Panufnik, redaktor portalu Infor.pl.

Wywiad został podzielony na 4 części:

Część I „Pracownica w ciąży i jej prawa”

Część II „Urlop macierzyński i rodzicielski”

Część III „Urlop wychowawczy”

Część IV „Powrót do pracy – prawa mamy”

W ostatniej części znajduje się również pytanie o planowane zmiany w uprawnieniach rodzicielskich, które zgodnie z dyrektywą UE mają wejść w życie do połowy 2022 r.

LINK DO ARTYKUŁU NA STRONIE INFOR.PL

INFOR – WYWIAD CZĘŚĆ II

Część III „Urlop wychowawczy”

  1. Mija rok i kobieta wraca do pracy. A może przedłuża wolne, korzystając z urlopu wychowawczego? Czy orientuje się Pani, jaki procent kobiet korzystających z urlopu macierzyńskiego wraca po roku do pracy?

Pracownica może powrócić do pracy albo skorzystać z urlopu wychowawczego, podczas, którego również może wykonywać pracę. Zgodnie z raportem GUS „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018″, obowiązki rodzinne to druga, po emeryturze, przyczyna bierności zawodowej Polek. W grupie wiekowej 25–34 lata tę przyczynę wskazuje blisko 80 proc. pań, nie mniej coraz częściej kobiety wracają do pracy, głównie ze względów ekonomicznych.

  1. Jeśli nie powrót do pracy na dotychczasowych warunkach to co? Jakie możliwości ma młoda mama?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Pracownica może skorzystać z urlopu wychowawczego.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1)udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;

2)obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

W powyższych przypadkach rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

  1. Wiele kobiet rozważa skorzystanie z urlopu wychowawczego. Jednak nie każdy może pozwolić sobie na opiekę nad dzieckiem, rezygnując przy tym z zarobku. Co powinny wiedzieć mamy decydujące się na ten rodzaj urlopu? Z czym wiąże się urlop wychowawczy?

Faktycznie, korzystanie z urlopu wychowawczego pozbawia kobiety środków finansowych.

Jednak za czas tego urlopu opłacane są za pracownicę składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne z budżetu Państwa.

Pracownicy będącej w trudnej sytuacji finansowej, na mocy ustawy z 11.02.2016 r. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci, jednak uzależnione jest od dochodu rodziny.

Jeśli kobieta zachoruje podczas urlopu wychowawczego – niestety nie przysługuje jej zasiłek chorobowy.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1)w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;

2)po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Natomiast kobiecie, która urodzi dziecko podczas urlopu wychowawczego – przysługuje zasiłek macierzyński.

Kategorie