23 maja 2017|

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (wzór dla pracodawcy)

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (wzór dla pracodawcy)

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to jeden z trybów umożliwiających zakończenie trwającego stosunku pracy. Strony stosunku prawnego mają możliwość rozwiązania łączącej strony umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zatem może tego dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Kiedy następuje rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach.

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Uwaga!
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia a opinia zakładowej organizacji związkowej

Należy pamiętać, że pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Pracodawca zawiadamia ją o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie. Nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Więcej praktycznych informacji znajdziesz w książce Prawo pracy. First minuteTo prawdziwa encyklopedia praktycznej wiedzy spisana w pytaniach i odpowiedziach.


Zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Na pewno niejednokrotnie spotkałaś/łeś się z prośbą pracowników o wzór pisma rozwiązującego umowę o pracę w trybie porozumienia stron.

Przygotowałam dla Ciebie i dla Twoich pracowników wzór takiego pisma:

WZÓR POROZUMIENIA STRON

 

Czy wiesz czym jest porozumienie trójstronne? Zawierane między pracodawcami a pracownikiem w celu przeniesienia obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowego pracodawcę?

Jeśli nie, przygotowałam dla Ciebie obszerny artykuł na ten temat.

POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE

Kategorie