30 stycznia 2019|

Roczna karta ewidencji czasu pracy 2019

Zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej:

Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą:

1)     dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą:

a) ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o:

–  liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

–  liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,

–  liczbie godzin nadliczbowych,

–  dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

–  liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

–  rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,

–  rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

–  wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

–  czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,

a także dokumenty, zgody i wnioski pracownika wskazane przez ustawodawcę.

Przygotowana do pobrania i wydruku, roczna karta ewidencji czasu pracy 2019 jest uproszczoną kartą zawierającą kolumny uwzględniające dane wskazane przez ustawodawcę.

Plik można modyfikować na własne potrzeby.

Dokument nie zawiera formuł i nie dokonuje samodzielnych przeliczeń.

Kategorie