6 listopada 2018|

Przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (z pewnymi wyjątkami, tj: przepisu tego nie stosuje się do umów zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy; w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym; w celu wykonywania pracy przez okres kadencji; w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.)

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba 3 umów zawartych z pracownikiem na czas określony uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie limitu 33/3 jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. To przekształcenie polega na zmianie z mocy prawa, umowy zawartej na czas określony – w umowę na czas nieokreślony. Pracodawca nie musi dokonywać żadnych działań, jednak warto jest w celach porządkowych poinformować pracownika na piśmie o zmianie rodzaju obowiązującej go umowy o pracę.

Z dniem 22 listopada 2018 przekształceniu ulegają niektóre umowy terminowe – wzór zawiadomienia dla pracownika do pobrania powyżej.

Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją?

Umowa terminowa ulega przekształceniu w umowę na czas nieokreślony w dniu 22.11.2018 jeśli trwała w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy wprowadzających limity czasowe i ilościowe w stosunku do zawierania umów na czas określony, tj. w dniu 22.02.2016 i trwała nieprzerwanie do 22.11.2018. Okres od 22.11.2016 do 21.11.2018 to okres limitu 33 miesięcy, na który pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę lub umowy na czas określony. Od 22.11.2018 umowa okresowa zostaje w tym przypadku przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

Uwaga!
Do limitu 3 umów/33 miesięcy trwania umowy lub umów terminowych nie wliczamy umowy zawartej na okres próbny lub umowy przedłużonej do dnia porodu.

Kategorie