06.11.2018

Przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (z pewnymi wyjątkami, tj: przepisu tego nie stosuje się do umów zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy; w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym; w celu wykonywania pracy przez okres kadencji; w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.)

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba 3 umów zawartych z pracownikiem na czas określony uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie limitu 33/3 jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. To przekształcenie polega na zmianie z mocy prawa, umowy zawartej na czas określony – w umowę na czas nieokreślony. Pracodawca nie musi dokonywać żadnych działań, jednak warto jest w celach porządkowych poinformować pracownika na piśmie o zmianie rodzaju obowiązującej go umowy o pracę.

Z dniem 22 listopada 2018 przekształceniu ulegają niektóre umowy terminowe – wzór zawiadomienia dla pracownika do pobrania powyżej.

Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją?

Umowa terminowa ulega przekształceniu w umowę na czas nieokreślony w dniu 22.11.2018 jeśli trwała w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy wprowadzających limity czasowe i ilościowe w stosunku do zawierania umów na czas określony, tj. w dniu 22.02.2016 i trwała nieprzerwanie do 22.11.2018. Okres od 22.11.2016 do 21.11.2018 to okres limitu 33 miesięcy, na który pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę lub umowy na czas określony. Od 22.11.2018 umowa okresowa zostaje w tym przypadku przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

Uwaga!
Do limitu 3 umów/33 miesięcy trwania umowy lub umów terminowych nie wliczamy umowy zawartej na okres próbny lub umowy przedłużonej do dnia porodu.

Widziałeś już moje filmy na temat Prawa pracy?
Jeśli jesze nie, możesz to zrobić klikając w zdjęcie powyżej. Znajdziesz tam więcej przydatnych informacji.