5 sierpnia 2019|

Przedłużenie umowy do dnia porodu

PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ DO DNIA PORODU

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Umowa o pracę zawarta na czas określony niezależnie od czasu jej trwania ulega przedłużeniu do dnia porodu pod warunkiem, że umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Natomiast tylko umowa o pracę zawarta na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeśli miałaby rozwiązać się po upływie trzeciego miesiąca ciąży.


Miesiąc ciąży oznacza miesiąc księżycowy, który jest równy 28 dniom. Miesiąc ciąży nie jest liczony jako miesiąc kalendarzowy, tj. 28 albo 29 dni, 30 lub 31 w zależności od długości trwającego miesiąca kalendarzowego. W związku z tym, że miesiąc ciąży liczymy jako 28 dni kalendarzowych, upływ trzeciego miesiąca ciąży równa się 84 dniom (3×28 dni).


Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc zostaje przedłużona z mocy prawa do dnia porodu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, tj. wtedy, gdy pracownica będzie choćby w 85 dniu ciąży (3 miesiące ciąży + 1 dzień).

W sytuacji, w której umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny dłuższy niż 1 miesiąc miałaby się rozwiązać w 84 dniu ciąży, pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować z pracownicą zawarty stosunek pracy, nie mniej jednak pracodawca nie ma takiego obowiązku.


W przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, pracodawca najczęściej informuje pracownicę o tym fakcie na piśmie. Niekiedy pracodawcy zawierają z pracownicami kolejną umowę o pracę do dnia porodu – takie działanie nie jest konieczne, ale też nie jest błędem. Pracodawca nie musi powiadamiać pracownicy o przedłużeniu umowy do dnia porodu, gdyż taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawa pracy. Umowa o pracę zostaje przedłużona do dnia porodu z mocy prawa.


Dzień porodu, co do zasady jest ostatnim dniem zatrudnienia pracownicy. Od dnia następującego po porodzie, pracownica traci status pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jednak nie traci prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje wypłatę zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. ZUS wypłaca zasiłek macierzyński od dnia porodu, mimo, że w dniu porodu pracownica pozostaje jeszcze w zatrudnieniu.

Obowiązkiem pracownicy po urodzeniu dziecka (z którą przedłużono umowę do dnia porodu) jest przedłożenie do pracodawcy kopii aktu urodzenia dziecka oraz ewentualnego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (pod warunkiem, że pracownica chce skorzystać z takiej możliwości).

Pracodawca przesyła do ZUS kopię aktu urodzenia dziecka potwierdzonego za zgodność z przedłożonym dokumentem, kopię wniosku pracownicy potwierdzonego za zgodność z przedłożonym dokumentem oraz kopię świadectwa pracy lub innego pisma potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy – potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie zus-u, tj. zus.pl, do wypłaty zasiłku macierzyńskiego matce dziecka z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w czasie trwania zatrudnienia.

Uwaga!

Jeśli pracownica nie zdecyduje się na złożenie wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – urlopu rodzicielskiego w terminie 21 dni po porodzie, może złożyć wniosek o udzielenie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego bezpośrednio do ZUS, w terminie późniejszym, nie później jednak aniżeli na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobierania zasiłku z tego tytułu. Taki dokument należy złożyć do ZUS bez pośrednictwa byłego pracodawcy.


TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Od dnia 4 maja 2019 obowiązują nowe przepisy dotyczące danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika.

Koniecznie przeczytaj jakie to zmiany: ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 04.05.2019


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza).

Co oznacza użycie spójnika „lub”?

Czy pracodawca może prowadzić część dokumentacji w postaci papierowej, a część w postaci elektronicznej?

Tak! Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wybór postaci prowadzonej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy należy do pracodawcy.

Zapoznaj się z moim artykułem: DOKUMENTACJA PAPIEROWA LUB ELEKTRONICZNA?


Od 01 stycznia 2019 obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.2018.2244 z dnia 2018.11.30).

Na mocy wspomnianej ustawy, pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno-biurowym zwolnieni są z obowiązku przeszkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Przepisy ustawy wprowadzają jednak pewien warunek. Dowiedz się jaki: ZMIANY W BADANIACH OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW BIUROWYCH


Jaki jest okres ważności skierowania na badania profilaktyczne pracowników?

Dowiedz się koniecznie: TERMIN WAŻNOŚCI SKIEROWANIA

Kategorie