9 marca 2015|

Poronienie a prawo do urlopu macierzyńskiego

Poronienie jest tragicznym wydarzeniem, które ponadto powoduje wiele problemów kobietom, które chciałby skorzystać choćby z minimalnego wymiaru urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka pracownicy przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego. Należy podkreślić, że prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje osobie posiadającej status pracownika. Należy przedłożyć do pracodawcy skrócony akt urodzenia dziecka.

Karta martwego urodzenia

Przy urodzeniu martwym, lekarz, położna lub inna osoba upoważniona, wypełnia kartę martwego urodzenia, która jest przekazywana do urzędu stanu cywilnego. Podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek zgłoszenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego – urodzenia martwego, w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia.

Podstawa przyznania urlopu macierzyńskiego

Jeżeli poród nastąpił minimum w 22 tygodniu ciąży (21 tygodni 7 dni), wówczas przyjmuje się, że dziecko urodziło się martwe. Urząd stanu cywilnego wydaje akt urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym, który jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania  urlopu macierzyńskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego za czas urlopu macierzyńskiego.

Problemy z otrzymaniem skróconego aktu urodzenia dziecka napotykają rodzice dzieci, które urodziły się przed 22 tygodniem ciąży.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy Kodeksu pracy nie wyjaśniają pojęcia urodzenia martwego, nie rozróżniają również urodzenia martwego od poronienia.

Urodzenie martwe

Zgodnie z definicją medyczną urodzeniem martwym jest całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, o ile nastąpiło po upływie 22 tygodnia ciąży. O zgonie świadczy to, że po takim wydaleniu lub wydobyciu płód nie oddycha, ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wydobycie lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli.

Poronienie

Poronieniem określa się wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wydobycie lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed 22 tygodniem ciąży (21 tygodni 6 dni).

Prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego

Można spotkać się z poglądem ekspertów, którzy twierdzą, że w przypadku urodzenia martwego przed 22 tygodniem ciąży, urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński nie przysługują. W takim przypadku pracownicy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, jeśli lekarz uzna, że kobieta wymaga opieki lekarskiej i stała się czasowo niezdolna do pracy.

Należy zauważyć, że rozróżnienie na poronienie i urodzenie martwe zostało dokonane na potrzeby prowadzenia dokumentacji medycznej.

Jeżeli matka dziecka uzyska z urzędu stanu cywilnego skrócony akt urodzenia dziecka, który jest podstawą przyznania świadczeń z tytułu macierzyństwa, wówczas ma prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni.

Pracodawca nie może kwestionować zasadności wydanego dokumentu. Pracodawca, który otrzyma od pracownicy skrócony akt urodzenia dziecka, jest zobowiązany do udzielenia kobiecie urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

Kategorie