10 sierpnia 2015|

Dwa dni wolne na dziecko – wniosek

Dwa dni wolne na dziecko – wniosek

Dwa dni wolne na dziecko w ciągu roku kalendarzowego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługują pracownikowi, który wychowuje chociażby jedno dziecko do 14 roku życia. Sprawdź, jak wygląda wzór wniosku o udzielenie dwóch dni zwolnienia od pracy. Sprawdź także wzór oświadczenia pracownika będącego rodzicem lub opiekunem, o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień przewidzianych w art. 188 Kodeksu pracy.

UWAGA OD 02 STYCZNIA 2016 r. ZWOLNIENIE OD PRACY PRZEWIDZIANE W ART. 188 KODEKSU PRACY MOŻE BYĆ UDZIELANE W DNIACH LUB W GODZINACH!

AKTUALNY WZÓR WNIOSKU ORAZ OŚWIADCZENIA ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE: DO POBRANIA

Art.  188. [Dni wolne na opiekę nad dzieckiem]

§  1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§  2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§  3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
 
Data artykułu: 10.08.2015 r.
 
 

Dwa dni wolne od pracy na dziecko

Pracownik, który wychowuje choćby jedno dziecko do 14 roku życia ma prawo do skorzystania z dwóch dni zwolnienia od pracy. Pracownik zachowuje przy tym również prawo do wynagrodzenia. Potocznie pracownicy określają te dni wolne od pracy „dniami dla matki z dzieckiem”. Jest to krzywdzące i nieprawdziwe, gdyż z dwóch dni tego zwolnienia może skorzystać zarówno pracownik-ojciec, jak i matka. Warunkiem jest fakt, że pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko.

Dni zwolnienia od pracy przysługują na mocy przepisów Ustawy Kodeks pracy. Zatem przysługują osobom posiadającym status pracownika. Dni zwolnienia przysługują niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę, niezależnie od długości jej trwania, czy wymiaru etatu.

Termin wykorzystania

Uprawnienie to przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia zatrudnienia i może być wykorzystane w danym roku kalendarzowym. Przykładowo: pracownik zmienił pracę w trakcie roku kalendarzowego i wykorzystał jeden dzień zwolnienia od pracy u pracodawcy, u którego stosunek pracy został rozwiązany. U kolejnego pracodawcy może wykorzystać jeszcze jeden dzień tego zwolnienia od pracy w tym samym roku kalendarzowym.

Aby móc skorzystać z uprawnienia przewidzianego art. 188 Kodeksu pracy, należy wychowywać przynajmniej jedno dziecko do 14 roku życia. Pracownik składa stosowny wniosek o udzielenie dni zwolnienia od pracy do pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Dni zwolnienia przysługują do ukończenia przez jego dziecko 14 roku życia. Liczy się moment ukończenia przez dziecko wskazanego wieku, czyli dzień, miesiąc i rok jego urodzenia.

Dwa dni wolne od pracy na dziecko – wzór wniosku 

Dni zwolnienia od pracy mogą być udzielane w dowolnym terminie. Pracodawca ustala termin zależnie od woli pracownika i możliwości kadrowych. Dwa dni zwolnienia od pracy mogą zostać udzielone bezpośrednio po sobie albo w odrębnych terminach. Można je połączyć z urlopem wypoczynkowym lub wykorzystać bezpośrednio po powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego.

Dwa dni zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14 może wykorzystać tylko jeden z rodziców. Nie zależy to od tego czy drugi rodzic posiada status pracownika. Rodzice mogą podzielić się prawem do tego uprawnienia i skorzystać po jednym z dwóch dni zwolnienia od pracy. W każdym przypadku pracownik wnioskujący o udzielenie dni zwolnienia od pracy powinien złożyć do pracodawcy stosowne oświadczenie.

Wzór oświadczenia pracownika będącego rodzicem lub opiekunem, o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień przewidzianych w art. 188 Kodeksu Pracy

W praktyce pracownik składa oświadczenie do jego akt osobowych jednorazowo. Obowiązuje ono do czasu złożenia przez pracownika nowego oświadczenia w razie konieczności zmiany jego treści. W niektórych zakładach pracy można spotkać się z praktyką, która zobowiązuje pracowników do składania stosownych oświadczeń odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.

Pracownikowi przysługują dwa dni zwolnienia od pracy niezależnie od ilości posiadanych dzieci. Pracownik posiadający trójkę dzieci będzie mógł skorzystać z dwóch dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Podobnie wygląda to również wtedy, gdy pracownik posiada tylko jedno dziecko.

Dwa dni zwolnienia od pracy przysługują pracownikowi w roku kalendarzowym. Jeśli pracownik nie skorzysta z tego uprawnienia, te dni przepadają. „Nie przechodzą” one na następny rok kalendarzowy. Z początkiem nowego roku kalendarzowego pracownikow może skorzystać z kolejnych dwóch dni zwolnienia od pracy. Pracownik zachowuje przy tym prawo do wynagrodzenia.

Pracownicy pozbawieni władzy rodzicielskiej nie mają prawa do 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.

Prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy jest niezależne od dni zwolnienia udzielonych z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8. Jest również niezależne od zwolnienia z tytułu opieki na dzieckiem chorym do lat 14, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Podstawa prawna:

  • art. 188 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 j.t.)

Kategorie