Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest uprawnieniem pracowniczym, co oznacza że przysługuje pracownikowi zatrudnionemu np. na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Natomiast zasiłek macierzyński przysługuje na mocy odmiennych przepisów.

Art. 184 Kodeksu pracy wskazuje, iż za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Precyzując, z art. 29a ust. 1 wskazanej ustawy wynika, iż powyższy zasiłek przysługuje za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego.

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Wykorzystanie urlopu ojcowskiego

 Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień czyli tak na prawdę pracownik – ojciec dziecka może skorzystać z dwóch możliwości:

 • wykorzystuje urlop ojcowski w pełnym wymiarze od razu, czy wnioskuje o udzielenie urlopu ojcowskiego w wymiarze nieprzerwanych dwóch tygodni,
 • wykorzystuje urlop ojcowski w dwóch częściach, przy czym każda z części przysługuje w wymiarze tygodnia.

UWAGA!
Urlop ojcowski jest udzielany w wymiarze tygodniowym co oznacza, że pod pojęciem tygodnia kryją się zarówno dni robocze jak i dni wolne od pracy.

Przykład:
Pracownik – ojciec dziecka złożył do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w pełnym wymiarze wskazując jako dzień rozpoczęcia tego urlopu: 03.03.2023, tj. piątek. Urlop ojcowski będzie trwał 14 dni do czwartku 16.03.2023 włącznie.

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Bardzo ważne jest złożenie wniosku o urlop ojcowski w odpowiednim terminie.

Może zdarzyć się tak, że pracownik – ojciec dziecka będzie chciał skorzystać z tego urlopu od dnia urodzenia dziecka ale nie zna jeszcze dokładnego terminu porodu i postanawia złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w dniu urodzenia dziecka. Takie postępowanie jest nieprawidłowe. Pracownik – ojciec dziecka powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia dziecka z datą wskazującą termin nie krótszy niż 7 dni sprzed daty urodzenia dziecka 😉 W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika! Nie mniej jednak, pracodawcy zdając sobie sprawę z trudności w określeniu dokładnego terminu porodu, chętnie udzielają pracownikom-ojcom urlopu ojcowskiego na wniosek złożony nawet w dniu urodzenia dziecka.

Wniosek, o którym mowa w art. 182 (3) par. 2 Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części zawiera:

 •  imię i nazwisko pracownika;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Załączniki do wniosku

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
 • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Wnioski związane z urlopem rodzicielskim:
wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 

Artykuły dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem:
urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z macierzyństwem
rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
wykonywanie pracy. podczas urlopów związanych z macierzyństwem 

eBook Urlopy

Lubisz konkretne odpowiedzi na konkretne pytania?Ja lubię bardzo, dlatego stworzyłam eBook, w którym odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania z tematyki urlopów.  W treści eBooka odnajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania z życia wzięte z zakresu:

 • urlopu wypoczynkowego
 • urlopu bezpłatnego
 • urlopu szkoleniowego
 • urlopu „okolicznościowego”
 • urlopu macierzyńskiego
 • urlopu rodzicielskiego
 • urlopu wychowawczego
 • urlopu ojcowskiego
 • innych zwolnień od pracy

Ten eBook to Twój mini podręcznik z zakresu prawa pracy, który pomoże w błyskawiczny sposób odnaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu urlopów pracowniczych ?