24 lutego 2017|

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze powinien być złożony do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Należy odróżnić złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim a złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze!

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim składany w terminie 21 dni po porodzie uprawnia pracownicę – matkę dziecka do skorzystania z tzn. rocznego urlopu. W takim przypadku pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze oznacza, że pracownica – matka dziecka nie zdecydowała się na skorzystanie z tzn. rocznego urlopu w terminie 21 dni po porodzie. Pracodawca udzielił jej z mocy prawa urlopu macierzyńskiego, za który otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracownica może nadal zdecydować się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze pod warunkiem, że złoży do pracodawcy stosowny wniosek w odpowiednim terminie!W takim przypadku za czas urlopu rodzicielskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

WZÓR WNIOSKU

Wniosek, o którym mowa w art. 182 (1d) par. 1 Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego  zawiera:

1) imię i nazwisko pracownika;
2) wskazanie terminu zakończenia korzystania z urlopu macierzyńskiego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego;
3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski w pełnym wymiarze.
ZAŁĄCZNIKI
1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku.
URLOP ADOPCYJNY
Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do wniosku pracownika, o którym mowa w art. 183 par. 4 Kodeksu pracy, o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

W takim przypadku do wniosku pracownika dołącza się:

1) oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą;
2) kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ:


Pracownica – matka dziecka może zdecydować o wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu rodzicielskiego. Maksymalnie 16 tygodni tego urlopu może być wykorzystane w terminie późniejszym, nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.

Wzór wniosku, z którego możesz śmiało skorzystać znajdziesz tutaj:
WZÓR WNIOSKU
Pamiętaj! Aby skorzystać z części urlopu rodzicielskiego po przerwie należy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzystać chociażby 1 część urlopu rodzicielskiego!

Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia filmów, w których opowiadam o tym wszystkim co powinnaś wiedzieć na temat urlopów związanych z macierzyństwem, zwłaszcza po zmianach w prawie, które miały miejsce 2 stycznia 2016 r.:

A jeśli interesuje Cię możliwość wykonywania pracy podczas, któregoś z urlopów związanych z rodzicielstwem zachęcam Cię do zapoznania się z tym filmem:

W filmie odpowiadam na pytanie czy pracownica może wykonywać pracę podczas urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.