Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

W myśl art. 235 § 4 Kodeksu pracy, jednym z obowiązków pracodawcy związanych z chorobami zawodowymi jest prowadzenie rejestru obejmującego przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. W odróżnieniu od rejestru wypadków przy pracy, który pracodawca również jest obowiązany prowadzić, przepisy nie określają wzoru takiego dokumentu. Z uwagi na cel, jaki taki rejestr powinien spełniać, należałoby w nim umieścić w szczególności dane pracownika (imię i nazwisko, stanowisko), datę stwierdzenia choroby zawodowej lub zgłoszenia podejrzenia o taką chorobę, datę i numer decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego, nazwę choroby zawodowej, jej skutki, datę wysłania zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej oraz wnioski profilaktyczne.

Przepisy prawa pracy, w tym bhp, nie określają również okresu, przez jaki należy przechowywać rejestr.

O ile w przypadku pracodawców prywatnych przepisy nie określają okresu przechowywania takiej dokumentacji, o tyle w przypadku podmiotów należących do sfery budżetowej, w myśl ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, powinny one przechowywać dokumentację związaną z takimi chorobami przez 10 lat.

eBook – Urlopy

Lubisz konkretne odpowiedzi na konkretne pytania?Ja lubię bardzo, dlatego stworzyłam eBook, w którym odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania z tematyki urlopów.  W treści eBooka odnajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania z życia wzięte z zakresu:

  • urlopu wypoczynkowego
  • urlopu bezpłatnego
  • urlopu szkoleniowego
  • urlopu okolicznościowego
  • urlopu macierzyńskiego
  • urlopu rodzicielskiego
  • urlopu wychowawczego
  • urlopu ojcowskiego
  • innych zwolnień od pracy
https://sklep.kadrywpigulce.pl/produkt/urlopy/