Wniosek pracownika o udzielenie dnia wolnego

Pracodawca ma prawo zlecić wykonywanie dodatkowej pracy, nawet jeśli ta nie była zaplanowana w harmonogramie czasu pracy. Wynika to z treści art. Art. 151. § 1. Kodeksu pracy.

Art. 151. § 1. Kodeksu pracy

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,  
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.  

Jeżeli pracodawca, np. zlecił pracownikowi wykonywanie pracy w związku z wystąpieniem jego szczególnych potrzeb (np. konieczność zastąpienia nieobecnego pracownika), a pracownik ten wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (najczęściej jest to sobota), to obowiązany jest oddać mu dzień wolny. Ważne jest to aby dzień wolny został udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym (na wniosek pracownika).

Art.  151(3) Kodeksu pracy  [Dzień wolny za pracę w dniu wolnym od pracy]

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Czas pracy w praktyce – eBook

Czas pracy jest jednym z trudniejszych tematów prawa pracy. Niezależnie od wiedzy w tym obszarze, wciąż pojawiają się pytania i wątpliwości z tego zakresu.W niezwykle przejrzystych schemacie przekazuję wiedzę na temat czasu pracy! Sprawdź to: