2 stycznia 2020|

O czym pamiętać w przypadku powrotu pracownika z urlopu bezpłatnego

Pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego pod warunkiem, że pracodawca przychyli się do jego wniosku w tej sprawie.

Przepisy prawa pracy nie ograniczają długości urlopu bezpłatnego. Urlop ten może być udzielony pracownikowi na jeden dzień, cały rok lub nawet dłuższy czas. Czas trwania urlopu bezpłatnego zależy od ustaleń między stronami stosunku pracy.

Jeśli pracownik przebywa w ciągu roku kalendarzowego nieprzerwanie co najmniej miesiąc na urlopie bezpłatnym należy pamiętać o tym, aby po jego powrocie do pracy sprawdzić:

– ważność badań lekarskich,

– ważność przeszkolenia z zakresu BHP,

– czy w trakcie urlopu bezpłatnego nie zostały zmienione wynagrodzenia w grupie pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku.

Pamiętaj!

Urlop bezpłatny trwający co najmniej miesiąc nie pozostaje bez wpływu na przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego.

CO OZNACZA MIESIĄC

Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy, w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć. Zatem miesiąc urlopu bezpłatnego oznacza w tym przypadku 30 dni.

MIESIĄC CZYLI ŁĄCZNIE 30 DNI?

Jeśli pracownik korzysta z pojedynczych dni urlopu bezpłatnego w obrębie danego roku kalendarzowego, ale łącznie wykorzystuje co najmniej 30 dni tego urlopu to wymiar jego urlopu wypoczynkowego również ulega proporcjonalnemu obniżeniu (z pewnym wyjątkiem). Zgodnie bowiem z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: „jeżeli okresy nieobecności w pracy wymienione w art. 155 (2) § 1 Kodeksu pracy (w tym okresy urlopu bezpłatnego) obejmują części miesięcy kalendarzowych, przy proporcjonalnym obniżeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 155 (2) § 2 Kodeksu pracy, za miesiąc uważa się łącznie 30 dni.

Korzystanie z urlopu bezpłatnego pozostaje bez wpływu na przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego tylko wtedy gdy pracownik wykorzystał cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy na dany rok kalendarzowy przed rozpoczęciem korzystania z urlopu bezpłatnego lub pracodawca działając na korzyść pracownika, nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym.


Art.  1552. Kodeksu pracy [Urlop proporcjonalny po okresach nieobecności]

  • 1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

1)urlopu bezpłatnego;

2)urlopu wychowawczego;

3)odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;

4)tymczasowego aresztowania;

5)odbywania kary pozbawienia wolności;

6)nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

  • 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3-6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Pracownik może rozpocząć korzystanie z urlopu bezpłatnego 1 stycznia danego roku kalendarzowego, czyli wtedy, gdy nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy. W takim przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego należy ustalić w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia pozostałego do końca roku kalendarzowego.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony; jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Został mu udzielony urlop bezpłatny od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020. Pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego, zgodnie z wyliczeniem:

(26 dni urlopu wypoczynkowego/ 12 miesięcy) x 9 miesięcy (od kwietnia do grudnia) = 19,5 dni urlopu po zaokrągleniu 20 dni

Pracownik może korzystać z urlopu bezpłatnego po 1 stycznia danego roku kalendarzowego. W takim przypadku wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego zostaje obliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony; jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Został mu udzielony urlop bezpłatny od 20 stycznia 2020 do 19 lutego 2020. Pracownikowi przysługuje 24 dni urlopu wypoczynkowego, zgodnie z wyliczeniem:

I etap obliczeń:

(26 dni urlopu wypoczynkowego/12 miesięcy) x 1 miesiąc urlopu bezpłatnego = 2,16

II etap obliczeń:

26 – 2,16 = 23,84 po zaokrągleniu 24 dni urlopu wypoczynkowego.

Pamiętaj!

Obniżenie wymiaru urlopu bezpłatnego ma miejsce wtedy, gdy pracownik powraca do pracy po urlopie bezpłatnym trwającym co najmniej miesiąc. Jeśli pracownik nie wraca do pracy po urlopie bezpłatnym a nabył prawo do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze!


Kategorie