Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

art. 168 Kodeksu pracy [Ostateczny termin udzielenia urlopu]

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze i terminie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu i powinien wykorzystywać urlop wypoczynkowy zgodnie z przepisami prawa pracy.

Nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168 Kodeksu pracy w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, co może grozić nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.