Skierowanie na badania lekarskie – wzór do edycji

Mimo, że we wzorze skierowania na badania medycyny pracy, który został ściśle określony jako załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w instrukcji wypełniania dokumentu wskazano, że skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania – to pracodawca jest zobowiązany do wydania skierowania na badania lekarskie w trzech egzemplarzach.

Dwa egzemplarze skierowania są wręczane pracownikowi (jeden dla pracownika; drugi dla jednostki medycyny pracy); trzeci należy przechowywać w aktach osobowych.

Praktyczna wskazówka:
zawsze wypełniaj to miejsce (poprzedzające podpis pracodawcy), który wskazuje na łączną liczbę czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu ponieważ w wielu jednostkach medycyny pracy, skierowania bez tej danej (bez tej liczby) zostają podważone.

W przypadku zatrudnienia pracownika biurowego przykładowymi czynnikami szkodliwymi będą:

Praktyczna wskazówka:
W przypadku skierowania kandydata do pracy do wykonania profilaktycznych badań lekarskich, konieczne jest wpisanie daty urodzenia tej osoby.