Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje, m.in.:

  • dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy jedynie poprzez rejestrację w powiatowym urzędzie pracy
  • na pracodawcy będzie ciążył obowiązek aby w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • obywatele Ukrainy będą również korzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.​​​
  • legalny pobyt w Polsce przez 18 miesięcy w przypadku osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium Polski,
  •  w przypadku legalnego pobytu cudzoziemcom udzielane będzie zezwolenie na pobyt czasowy, jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji