Aktualny edytowalny wzór świadectwa pracy 2022

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

Przyczyny obiektywne to, np. ostatni dzień zatrudnienia w dniu won tym od pracy; niezdolność pracownika do pracy. 

Jakie jeszcze obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z ustaniem zatrudnienia?

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

W tym przypadku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.   

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Poznaj najważniejsze zasady prawa pracy, naucz się rozwiązywać skomplikowane przypadki pracownicze i działaj skutecznie w swojej roli.

Sięgnij po encyklopedię praktycznej wiedzy kadrowo-płacowej:,,Prawo pracy. First minute”.

Unikatowy schemat: problem – pytanie – odpowiedź.

Najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu prawa pracy.

100 % praktycznej wiedzy z życia codziennego.

Dla kogo?

  • dyrektorów, menadżerów i specjalistów HR,
  • dla tych, którzy lubią rozwiązywać problemy od ręki,
  • dla praktyków, którzy wiedzą, że teoria uczy, ale to praktyka pozwala zrozumieć.

Jakie korzyści?

  • Rozwiń swoje umiejętności
  • Zyskaj nowe metody działania
  • Z powodzeniem wdrażaj w życie przepisy prawa pracy.
  • Naucz się, jak efektywnie rozwiązywać problemy pracownicze.
  • Zyskaj nowe perspektywy do zarządzania pracownikami.
https://sklep.kadrywpigulce.pl