Szkolenie „Prawo pracy dla menedżerów”

Szkolenie „Prawo pracy dla menedżerów”

Cel szkolenia

Szkolenie jest praktycznym przedstawieniem praw i obowiązków dotyczących pracodawcy lub menedżera, czy dyrektora, który zarządza personelem w zakładzie pracy. Szkolenie ma na celu przełożenie zawiłych i niezrozumiałych przepisów prawa pracy na język przystępny dla odbiorcy. Pracodawca, menedżer lub dyrektor ma posiąść wiedzę na temat obowiązków ciążących na nim jako osoby kierującej pracownikami. Menedżer musi doskonale znać swoje obowiązki względem podwładnych, które ciążą na nim po zawarciu stosunku pracy, w trakcie zatrudnienia i w związku z ustaniem zatrudnienia. Szkolenie jest kompleksowym zestawieniem praw i obowiązków, które każdy menedżer powinien znać, niezależnie od liczby podwładnych, wymiaru etatu czy wielkości zakładu pracy.

Ramowy program szkolenia

 • Przed zatrudnieniem, czyli rekrutacja i dane osobowe: celem lekcji jest poznanie praw osoby ubiegającej się o zatrudnienie i wskazanie jakich danych osobowych może żądać przyszły pracodawca/menedżer/dyrektor od kandydata do pracy. Dyskryminacja w rekrutacji.
 • Wstępne badania lekarskie. Przedstawiam praktyczny proces kierowania kandydata do pracy celem wykonania profilaktycznych badań lekarskich. Kto jest odpowiedzialny za wydanie skierowania na badania lekarskie. W jakich sytuacjach przyszły pracownik jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia badań. Dlaczego uzyskanie orzeczenia lekarskiego jest tak istotne.
 • Przedwstępna umowa o pracę. Omówienie poszczególnych elementów umowy przedwstępnej. Odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej.
 • Przebieg zatrudnienia, czyli dokumenty związane z zatrudnieniem. Pierwszy dzień pracy i odpowiedzialność menedżera. Wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentacji pracowniczej. Omówione i przedstawione wzorów dokumentów, z którymi może się spotkać menedżer w związku z dołączeniem do zespołu nowego pracownika. Jakie dokumenty powinien podpisać pracownik. Które dokumenty pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi do zapoznania się z ich treścią.
 • Umowa o pracę. Poznanie elementów umowy o pracę. Podczas szkolenia omówione zostają poszczególne elementy tego dokumentu. Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy.
 • Nagrody i kary. Pracodawca może nakładać na pracowników kary i przyznawać im nagrody. Znaczące w tym temacie są przepisy wewnątrzzakładowe. Menedżer poznaje rodzaje nagród i kar, które może nakładać na pracowników, przewidzianych w przepisach prawa pracy. Przedstawiona zostaje procedura nakładania kary porządkowej.
 • Zmiana warunków umowy o pracę. Celem lekcji jest wskazanie na uprawnienie pracodawcy do zmiany warunków pracy lub płacy. Procedura zmiany warunków umowy o pracę. Porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające jako podstawa zmiany warunków zatrudnienia. 
 • Ewidencja czasu pracy
 • Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy przez pracodawcę. Prawa pracownika w przypadku wystąpienia nadgodzin. Wnioski związane z ewidencją czasu pracy. 
 • Urlopy wypoczynkowe. Celem lekcji jest omówienie podstawowych zasad udzielania i korzystania z urlopów wypoczynkowych. Wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie. Urlop proporcjonalny. Urlop zaległy. Urlop uzupełniający. Plan urlopów. Odwołanie z urlopy. Urlop wypoczynkowy w trakcie wypowiedzenia.
 • Obowiązki pracownika. Zadaniem menedżera jest kontrolowanie czy pracownik wypełnia swoje obowiązki. Celem lekcji jest zwrócenie uwagi na podstawowe obowiązki pracownika wskazane w przepisach Kodeksu pracy. Przestrzeganie czasu pracy. Przestrzeganie regulaminu i ustalonego porządku w zakładzie pracy. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
 • Uprawnienia pracownika. Uprawnienia rodzicielskie. Uprawnienia do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Uprawnienie do urlopu bezpłatnego. Uprawnienie do różnego rodzaju zwolnień od pracy. Uprawnienie do wynagrodzenia. Uprawnienie do równego traktowania.
 • Zakończenie stosunku pracy. Sposoby rozwiązania umowy o pracę. Celem lekcji jest wskazanie możliwości rozwiązania umowy o pracę. Porozumienie stron. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy, z upływem czasu, na który była zawarta. Procedura rozwiązywania umowy o pracę. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę.
 • Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Celem lekcji jest wskazanie na obowiązki ciążące pod stronie pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Konieczność zachowania okresu wypowiedzenia. Konsultacje ze związkami zawodowymi. Wydanie świadectwa pracy i informacji do świadectwa pracy. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wypłata odprawy.

Co zyskujesz?

Menedżer zdobywa wiedzę na temat ciążących na nim obowiązków w związku z zarządzaniem pracownikami. Osoba biorąca udział w szkoleniu będzie potrafiła odpowiedzieć na różnorodne pytania pracowników z zakresu prawa pracy. Osoba biorąca w szkoleniu nie będzie miała problemu ze wskazaniem obowiązków względem pracownika. Osoba zatrudniania będzie orientowała się w dokumentacji pracowniczej, która jest podstawą nawiązania stosunku pracy.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom, które zarządzają personelem, tj. pracodawcy, dyrektorowi, menedżerowi, kierownikowi. Szkolenie jest przygotowane dla osób w każdym wieku, niezależnie od stażu pracy, stanowiska lub wymiaru etatu.

Jakie materiały dydaktyczne?

Materiały szkoleniowe zawierające informacje pozyskane w trakcie szkolenia wraz z możliwością tworzenia samodzielnych notatek. Książka „Prawo pracy. First minute.”, czyli encyklopedia praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy.

Harmonogram szkolenia

Szkolenie trwa ok 8 godzin, możliwość wydłużenia do dwóch dni oraz dodania dodatkowego modułu, w zależności od zapotrzebowania.

W jaki sposób umówić termin szkolenia?

Skontaktuj się ze mną poprzez email: kadrywpigulce@gmail.com. W temacie wiadomości wpisz: szkolenie. Odezwę się do Ciebie szybciej niż myślisz.

Kategorie