Szkolenie: „Prawo pracy – najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego”

Szkolenie: „Prawo pracy – najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego”

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżenie najważniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego jest kluczowa ze względu na niejasne przepisy prawa pracy oraz ilość wykluczających się interpretacji. 

 Ramowy program szkolenia

  • Orzecznictwo dotyczące stosunku pracy i umowy o pracę.
  • Orzecznictwo dotyczące czasu pracy.
  • Orzecznictwo dotyczące wynagrodzenia.
  • Orzecznictwo dotyczące urlopów.
  • Orzecznictwo dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem.
  • Orzecznictwo związane z zakazem konkurencji. 
  • Orzecznictwo dotyczące równym traktowaniem w zatrudnieniu i mobbingiem.
  • Orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności porządkowej i materialnej.
  • Orzecznictwo dotyczące zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników.
  • Orzecznictwo dotyczące wypadków przy pracy.

Co zyskujesz?

Wiedza

Pracownik zdobywa wiedzę na temat kluczowego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach związanych z prawem pracy.

Umiejętności

Pracownik pozna najważniejsze i znaczące orzecznictwo Sądu Najwyższego stanowiące wyznacznik działania pracowników kadrowych oraz pracodawców prowadzących samodzielnie sprawy kadrowe zatrudnionych pracowników.

Kompetencje społeczne

Uczestnik szkolenia poszerzy wiedzę z zakresu prawa pracy o niezbędne orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom, które zajmują się procesami związanymi z zatrudnianiem, przebiegiem zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy.

Jakie materiały dydaktyczne?

Materiały szkoleniowe zawierające informacje pozyskane w trakcie szkolenia wraz z możliwością tworzenia samodzielnych notatek.

Harmonogram szkolenia

LpPrzedmiot/Temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba Godzin
1Skutki zawarcia umowy przedwstępnej. Ustalenie rozkładu czasu pracy. Dorozumiana zmiana warunków pracy. Zmiana rodzaju umowy. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy Gotowość do wykonywania pracy. Obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze. 8:009:301,5h
2Uchylenie się od skutków oświadczenia woli. Brak obowiązku konsultacji związkowej. Konkretność przyczyny wypowiedzenia. Dłuższy okres wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Doręczenie wypowiedzenia faksem. Inny powód zwolnienia niż podany w wypowiedzeniu. Ustne, a następnie pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu umowy. Czas pracy przedstawiciela handlowego. Praca w nadgodzinach w sobotę. Dochodzenie wynagrodzenia za nadgodziny. Doba pracownicza. Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy w czasie podróży służbowej. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zapłata za wykonywanie dodatkowych obowiązków. Nagroda a premia 9:4511:151,5h
3Udzielenie urlopu na żądanie. Skorzystanie z zaległego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy a wychowawczy. Rozpoczęcie urlopu a doba pracownicza. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży. Nie zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. 11:3013:001,5h
4Różnicowanie prawa pracowników a dyskryminacja. Skutek mobbingu w postaci rozstroju zdrowia. Długotrwałość nękania lub zastraszania. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu dyskryminacji. Obiektywne kryteria oceny. Kara porządkowa, a następnie wypowiedzenie. Sprostowanie świadectwa pracy. Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników. Wyrządzenie szkody osobie trzeciej. Dokonywanie wypowiedzeń zmieniających. Zaawansowana likwidacja stanowiska pracy. Wskazanie likwidowanego stanowiska pracy. Wypadek podczas podróży służbowej. Choroba spowodowana warunkami pracy. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy. 13:3016:002,5h
 5 Dodatkowy moduł zgodnie z zapotrzebowaniem     
Termin do uzgodnienia. Szkolenie online lub offline.

W jaki sposób umówić termin szkolenia?

Skontaktuj się ze mną poprzez email: kadrywpigulce@gmail.com. W temacie wiadomości wpisz: szkolenie. Odezwę się do Ciebie szybciej niż myślisz.

Kategorie