Regulamin sklepu * Kadry w pigułce

REGULAMIN SKLEPU

 

Za pośrednictwem videobloga kadrywpigulce.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju Towarów – m.in. artykułów, poradników, wzorów dokumentów, kursów online, szkoleń online.

Autorem bloga i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Donata Hermann-Marciniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „KWP Donata Hermann-Marciniak” z siedzibą w Łodzi (90-251), przy ulicy Jaracza pod numerem 72, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7811688933 , z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kadrywpigulce@gmail.com

 

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Videoblog – blog funkcjonujący pod adresem internetowym https://kadrywpigulce.pl
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 3. Towar – będąca przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Videobloga – m.in. artykuł, poradnik, wzór dokumentu, kurs online, szkolenie online. Towar przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Towaru,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sprzedawca – Donata Hermann-Marciniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „KWP Donata Hermann-Marciniak” z siedzibą w Łodzi (90-251), przy ulicy Jaracza pod numerem 72, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7811688933,
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Towaru,
 7. Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe do konta.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 4. Użytkownik ma możliwość utworzenia konta klienta. Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej między Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. W celu utworzenia konta konieczna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta.
 6. Utworzenie konta klienta jest dokonywane po uprzednim:
  – zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
  – zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu,
  – wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika,
  – ustanowieniu loginu oraz hasła do konta przez klienta.
 7. Hasło do konta jest znane tylko Użytkownikowi. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu hasła i loginu w poufności.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła do konta oraz loginu.

 

3. Zakup Towaru

 1. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Videobloga. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Towaru w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie aby przejść do procedury płatności powinien kliknąć przycisk „Zobacz koszyk” a następnie „Kontynuuj zamówienie” w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU, którego operatorem jest Spółka PayU S.A. w Poznaniu, 60-188 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 412357, bądź za pośrednictwem zwykłego przelewu krajowego.
 6. Dostępne metody płatności to tradycyjny przelew i szybki przelew elektroniczny, obsługiwany przez system bankowości elektronicznej PayU, którego operatorem jest Spółka PayU S.A. w Poznaniu, 60-188 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 412357.
 7. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz Użytkownika.
 8. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i Użytkownika.
 9. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Towaru, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 10. Zakupiony przez Użytkownika towar dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej lub po zalogowaniu na platformie kursu oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na dostęp do zakupionego Towaru.

 

4. Korzystanie z Towaru

 1. Towar stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Towary udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług oraz wygląd i treść www.kadrywpigulce.pl stanowią własność Donaty Hermann-Marciniak i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Donatę Hermann-Marciniak na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 3. Do prawidłowego korzystania z Towaru wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika komputera z dostępem do sieci Internetu z prędkością 512kb/s, standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office) a także zainstalowanego w komputerze jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrom 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza lub Mozilla FireFox 30 lub nowsza, włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies; w razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie w urządzeniu jednego z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android, Windows Phone, BlackBeryy, iOS oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Towar, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem dpwp@kadrywpigulce.pl
 5. Jeśli charakter towaru tego wymaga (np. wzór dokumentu) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Towaru. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Towaru, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

 

5. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Towaru Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Towaru przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

6. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Towaru lub samego procesu zakupowego opisanego w § 3 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. dpwp@kadrywpigulce.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, wysyłanej na adres elektroniczny reklamującego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

 

7. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: ………….

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Towaru na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie g.

 

9. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Videoblogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com