Upoważnienie do przetwarzania danych

Kliknij w powyższy odnośnik aby cieszyć się gotowym wzorem dokumentu 🙂

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest dokumentem, który powinien znaleźć się w aktach osobowych każdego pracownika mającego dostęp do danych osobowych, zwłaszcza osób zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych. Wydrukuj dwa egzemplarze upoważnienia,  jeden dla pracodawcy – do akt osobowych pracownika, drugi dla pracownika.

PRZYDATNE INFO:

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Z kolei przez przetwarzanie danych rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.