Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (wzór dla pracodawcy) * Kadry w pigułce

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (wzór dla pracodawcy)

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (wzór dla pracodawcy)

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to jeden z trybów umożliwiających zakończenie trwającego stosunku pracy. Strony stosunku prawnego, zarówno pracodawca jak i pracownik mają możliwość rozwiązania łączącej strony umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.Uwaga!
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Ponadto należy pamiętać, że pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.


Zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.TO CIĘ NA PEWNO ZAINTERESUJE:

Na pewno niejednokrotnie spotkałaś/łeś się z prośbą pracowników o wzór pisma rozwiązującego umowę o pracę w trybie porozumienia stron.
Przygotowałam dla Ciebie i dla Twoich pracowników wzór takiego pisma:

WZÓR POROZUMIENIA STRON


Czy wiesz czym jest porozumienie trójstronne, zawierane między pracodawcami a pracownikiem w celu przeniesienia obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowego pracodawcę?

Jeśli nie, przygotowałam dla Ciebie obszerny artykuł na ten temat.

POROZUMIENIE TRÓJSTRONNEPowered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com